آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

لیست جدید مشاغل مورد نیاز و نکات مهم آن
این لیست شامل ‎181‎ شغل می باشد در حالی که لیست قبلی شامل ‎400‎ شغل بود
‎133111‎ Construction ‎project manager‎ مدیر پروژه های عمران
‎133112‎ Project ‎builder‎
‎133211‎ Engineering ‎manager‎ مدیر مهندسی
‎134111‎ Child ‎Care centre manager‎ مدیرمهد
‎134211‎ Medical ‎administrator‎ مدیر مراکز درمانی
‎134212‎ Nursing ‎clinical director‎ مدیر کلینیک پرستاری
‎134213‎ Primary ‎health organisation manager‎ مدیر مراکز کمک های اولیه
‎134214‎ Welfare ‎centre manager‎ مدیر مجموعه های سلامت اجتماعی
‎221111‎ Accountant حسابدار
‎221112‎ Management ‎accountant‎ مدیر حسابداری
‎221113‎ Taxation ‎accountant‎ حسابدار مالیاتی
‎221213‎ External ‎auditor‎ ممیزی خارجی
‎221214‎ Internal ‎auditor‎ ممیزی داخلی
‎224111‎ Actuary کارشناس بیمه
‎224511‎ Land ‎economist‎ ارزیاب زمین
‎224512‎ Valuer ارزیاب
‎231212‎ Ship's ‎engineer‎ مهندس کشتی
‎231213‎ Ship's ‎master‎ کاپیتان کشتی
‎231214‎ Ship's ‎officer‎ فرمانده کشتی
‎232111‎ Architect آرشیتکت
‎232112‎ Landscape ‎architect‎ طراح فضای سبز
‎232211‎ Cartographer نقشه کش صنعتی
‎232212‎ Surveyor نقشه کش ساختمانی
‎232611‎ Urban ‎and regional planner‎ طراح شهری و حومه
‎233111‎ ‎Chemical engineer‎ مهندس شیمی
‎233112‎ Materials ‎engineer‎ مهندس مواد
‎233211‎ Civil ‎engineer‎ مهندس عمران
‎233212‎ Geotechnical ‎engineer‎ مهندس ژئوتکنیک
‎233213‎ Quantity ‎surveyor‎ ناظر و ارزیاب پروژه های ساختمانی
‎233214‎ Structural ‎engineer‎ مهندس سازه
‎233215‎ Transport ‎engineer‎ مهندس حمل و نقل
‎233311‎ Electrical ‎engineer‎ مهندس برق
‎233411‎ Electronics ‎engineer‎ مهندس الکترونیک
‎233511‎ Industrial ‎engineer‎ مهندس صنایع
‎233512‎ Mechanical ‎engineer‎ مهندس مکانیک
‎233513‎ Production ‎or plant engineer‎ مهندس تولید و کارخانه
‎233611‎ Mining ‎engineer (excluding petroleum)‎ مهندس معدن (به جز نفت)
‎233612‎ Petroleum ‎engineer‎ مهندس نفت
‎253317‎ Intensive ‎care specialist‎ متخخص مراقبت های ویژه
‎253318‎ Neurologist متخخص مغز و اعصاب
‎253321‎ Paediatrician متخصص اطفال
‎253322‎ Renal ‎medicine specialist‎ متخصص داروهای کلیوی
‎253323‎ Rheumatologist متخصص رماتیسم
‎253324‎ Thoracic ‎medicine specialist‎ متخخص داروهای ریوی
‎253399‎ Internal ‎medicine specialist nec‎ متخصص عمومی داروهای داخلی
‎253411‎ Psychiatrist روانشناس
‎253511‎ ‎Surgeon (general)‎ جراح عمومی
‎233911‎ Aeronautical ‎engineer‎ مهندس هوافضا
‎233912‎ Agricultural ‎engineer‎ مهندس کشاورزی
‎233913‎ Biomedical ‎engineer‎ مهندس بیومدیکال
‎233914‎ Engineering ‎technologist‎ تکنسین مهندسی
‎233915‎ Environmental ‎engineer‎ مهندس زیست محیط
‎233916‎ Naval ‎architect‎ مهندس دریا نوردی
‎234111‎ Agricultural ‎consultant‎ مشاور کشاورزی
‎234112‎ Agricultural ‎scientist‎ محقق کشاورزی
‎234113‎ Forester جنگل بان
‎234211‎ Chemist شیمی دان (شیمی محض)
‎234611‎ Medical ‎laboratory scientist‎ محقق آزمایشگاه پزشکی
‎234711‎ Veterinarian دامپزشک
‎241111‎ Early ‎childhood (pre-primary school) teacher‎ معلم کودکستان
‎241411‎ Secondary ‎school teacher‎ معلم راهنمایی و دبیرستان
‎241511‎ Special ‎needs teacher‎ معلم کودکان عقب مانده
‎241512‎ Teacher ‎of the hearing impaired‎ معلم ناشنوایان
‎241513‎ Teacher ‎of the sight impaired‎ معلم نابینایان
‎241599‎ Special ‎education teachers nec‎ معلم آموزش های ویژه
‎251211‎ Medical ‎diagnostic radiographer‎ پرتونگار - تشخیص طبی
‎251212‎ Medical ‎radiation therapist‎ پرتونگار - درمان شناسی
‎251213‎ Nuclear ‎medicine technologist‎ تکنسین داروهای هسته ای
‎251214‎ Sonographer سونوگرافر
‎251411‎ Optometrist اپتومتریست
‎251412‎ Orthoptist متخصص استخوان (ارتپتیست)
‎252111‎ Chiropractor دست ورز
‎252112‎ Osteopath متخصص استخوان درمانی
‎252311‎ Dental ‎specialist‎ متخصص دندان
‎252312‎ Dentist دندانپزشک
‎252411‎ Occupational ‎therapist‎ متخصص کار درمانی
‎252511‎ Physiotherapist فیزیوتراپ
‎252611‎ Podiatrist متخصص امراز پا
‎252711‎ Audiologist متخصص شنوایی
‎252712‎ Speech ‎pathologist‎ متخخص گفتار درمانی
‎253111‎ General ‎medical practitioner‎ پزشک عمومی
‎253211‎ Anaesthetist متخصص بیهوشی
‎253311‎ Specialist ‎physician‎ پزشک متخصص
‎253312‎ Cardiologist متخصص قلب و عروق
‎253313‎ Clinical ‎haematologist‎ متخصص هماتولوژی (خون شناسی)
‎253314‎ Clinical ‎oncologist‎ متخصص آنکولوژی (تومور)
‎253315‎ Endocrinologist متخصص غدد
‎253512‎ Cardiothoracic ‎surgeon‎ جراح قلب (کاردیوتوراسیک)
‎253513‎ ‎Neurosurgeon‎ جراح مغز
‎253514‎ ‎Orthopaedic surgeon‎ جراح نخاع
‎253515‎ ‎Otorhinolaryngologist‎ متخصص بینی و گلو
‎253516‎ ‎Paediatric surgeon‎ جراح اطفال
‎253517‎ ‎Plastic and reconstructive surgeon‎ جراح پلاستیک
‎253518‎ ‎Urologist‎ اورولوژیست
‎253521‎ ‎Vascular surgeon‎ جراح قلب
‎253911‎ ‎Dermatologist‎ متخصص پوست
‎253912‎ ‎Emergency medicine specialist‎ متخصص داروهای اورژانسی
‎253913‎ ‎Obstetrician and Gynaecologist‎ متخصص بیماریهای زنان و زایمان
‎253914‎ ‎Ophthalmologist‎ چشم پزشک
‎253915‎ ‎Pathologist‎ پزشک آسیب شناسی - پاتولوژی
‎253916‎ ‎Radiologist‎ متخصص پرتونگاری (رادیولوژیست)
‎253999‎ Medical ‎practitioners nec‎ پزشک عمومی
‎254111‎ Midwife ماما
‎254411‎ Nurse ‎Practitioner‎ پرستار
‎254412‎ Registered ‎nurse (aged care)‎ پرستار مراقبت از سالمندان
‎254413‎ Registered ‎nurse (Child and Family Health)‎ پرستار مراقبت از کودکان و سلامت خانواده
‎254414‎ Registered ‎nurse (community health)‎ پرستار سلامت عمومی
‎254415‎ Registered ‎nurse (critical care and emergency)‎ پرستار مراقبتهای ویژه و اورژانسی
‎254416‎ Registered ‎nurse (development disability)‎ پرستار بهبود افراد ناتوان
‎254417‎ Registered ‎nurse (disability and rehabilitation)‎ پرستار افراد ناتوان و معتاد
‎254418‎ Registered ‎nurse (medical)‎ پرستار دارویی
‎254421‎ Registered ‎nurse (medical practice)‎ پرستار بیمارستان
‎254422‎ Registered ‎nurse (mental health)‎ پرستار بیماریهای روانی
‎254423‎ Registered ‎nurse (perioperative)‎ پرستار مراقبت از زمان ورود تا ترخیص
‎254424‎ Registered ‎nurse (surgical)‎ پرستار بیماران جراحی شده
‎254499‎ Registered ‎nurse‎ پرستار عمومی
‎261111‎ ICT ‎business analyst‎ تحلیل گر سامانه های رایانه ای و ارتباطی
‎261112‎ Systems ‎analyst‎ تحلیل گر سامانه های
‎261311‎ Analyst ‎programmer‎ برنامه نویس تحلیلی
‎261312‎ Developer ‎programmer‎ برنامه نویس نرم افزارهای رایانه ای
‎261313‎ Software ‎engineer‎ مهندس نرم افزار
‎263311‎ Telecommunications ‎engineer‎ مهندس سامانه های ارتباطی
‎263312‎ Telecommunications ‎network engineer‎ مهندس شبکه های ارتباطی
‎272311‎ Clinical ‎psychologist‎ روانپزشک
‎272312‎ Educational ‎psychologist‎ روانشناس مجموعه های آموزشی
‎272313‎ Organisational ‎psychologist‎ روانشناس اداری
‎272314‎ Psychotherapist روان درمانگر
‎272399‎ Psychologists ‎nec‎ روانشناس عمومی
‎272511‎ Social ‎worker‎ مدد کار اجتماعی
‎312211‎ Civil ‎engineer draftsperson‎ تکنسین نقشه کشی عمران
‎312212‎ Civil ‎engineer technician‎ تکنسین عمران
‎312311‎ Electrical ‎engineer draftperson‎ تکنسین نقشه کشی برق
‎312312‎ Electrical ‎engineer technician‎ تکنسین برق
‎313211‎ Radiocommunications ‎technician‎ تکنسین ارتباطات رادیویی
‎313212‎ Telecommunications ‎field engineer‎ مهندس ارتباطات - اجرایی
‎313213‎ Telecommunications ‎network planner‎ طراح شبکه های ارتباطات
‎313214‎ Telecommunications ‎technical officer or technologist‎ تکنسین سامانه های ارتباطی
‎321111‎ Automotive ‎electrician‎ برقکار خودرو
‎321211‎ Motor ‎mechanic (general)‎ مکانیک عمومی
‎321212‎ Diesel ‎motor mechanic‎ مکانیک موتورهای گازوئیلی
‎321213‎ Motorcycle ‎mechanic‎ مکانیک موتورسیکلت
‎321214‎ Small ‎engine mechanic‎ مکانیک موتورهای کوچک
‎322211‎ Sheetmetal ‎trades worker‎ آهنگر
‎322311‎ Metal ‎Fabricator‎ آهنگر
‎322312‎ Pressure ‎Welder‎ جوشکار - فشار قوی
‎322313‎ Welder ‎(first class)‎ جوشکار درجه ۱
‎323111‎ Aircraft ‎maintenance engineer (avionics)‎ مهندس نگاهداری هواپیما - رادار
‎323112‎ Aircraft ‎maintenance engineer (mechanical)‎ مهندس نگاهداری هواپیما - موتور
‎323113‎ Aircraft ‎maintenance engineer (structures)‎ مهندس نگاهداری هواپیما - بدنه
‎323313‎ Locksmith کلید ساز
‎324111‎ Panelbeater صافکار
‎324311‎ Vehicle ‎painter‎ نقاش
‎331111‎ Bricklayer کارگر ساختمای - آجرچین
‎331112‎ Stonemason معمار
‎331211‎ Carpenter ‎and Joiner‎ نجار
‎331212‎ Carpenter نجار
‎331213‎ Joiner نجار
‎332211‎ Painting ‎trades workers‎ نقاش ساختمان
‎333111‎ Glazier شیشه بر
‎333211‎ Fibrous ‎plasterer‎ گچ کار
‎333212‎ Solid ‎plasterer‎ گچ کار
‎333411‎ Wall ‎and floor tiler‎ موزاییک کار
‎334111‎ Plumber ‎(general)‎ لوله کش ساختمان
‎334112‎ Airconditioning ‎and mechanical services plumber‎ تعمیر کار دستگاههای حرارتی و برودتی
‎334113‎ Drainer تکنسین فاضلاب
‎334114‎ ‎Gasfitter‎ لوله کش گاز
‎334115‎ Roof ‎plumber‎ لوله و زهکش کش بام
‎341111‎ Electrician ‎(general)‎ برقکار عمومی
‎341112‎ Electrician ‎(special class)‎ برقکار ویژه
‎341113‎ Lift ‎mechanic‎ مکانیک لیفتراک
‎342111‎ Airconditioning ‎and refrigeration mechanic‎ مکانیک یخچال فریزر
‎342211‎ Electrical ‎linesworker‎ سیم کش کابل های فشار قوی
‎342212‎ Technical ‎cable jointer‎ سیم کش کابل های فشار قوی
‎342313‎ Electronic ‎equipment trades worker‎ تعمیر کار لوازم الکترونیک
‎342314‎ Electronic ‎instrument trades worker (general)‎ تعمیر کار لوازم الکترونیک عمومی
‎342315‎ Electronic ‎instrument trades worker (special class)‎ تعمیر کار لوازم الکترونیک ویژه
‎411211‎ Dental ‎Hygienist‎ متخصص بهداشت دهان و دندان
‎411212‎ Dental ‎Prosthetist‎ متخصص دندان مصنوعی
‎411213‎ Dental ‎technician‎ دندان ساز
‎411214‎ Dental ‎therapist‎ ناظر بهداشت دهان و دندان کودکان و نوجوانان
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
در ضمن مشاغل زیر جزو مشاغل دارای اولویت هستند

‎Australian Government‎
Department ‎of Immigration and Citizenship‎
Critical ‎Skills List‎
The ‎following is a list of occupations which are in critical shortage and are eligible for priority processing for General Skilled Migration (GSM).‎
ASCO ‎Number‎
OCCUPATION ‎SHORTAGES - PROFESSIONAL‎
2312-11 ‎naesthetist‎
2381-11
‎Dentist 4315-11‎
Electronic ‎Equipment Trades 2312-15‎
Emergency ‎Medicine Specialist 2129-17‎
Engineer ‎- Chemical 2124-11‎
Engineer ‎- Civil 2125-11‎
Engineer ‎- Electrical 2125-13‎
Engineer ‎- Electronics 2126-11‎
Engineer ‎- Mechanical2127-11‎
Engineer ‎- Mining 2126-13‎
Engineer ‎- Production or Plant Engineer 4114-15‎
Aircraft ‎Maintenance Engineer - Avionics 4114-11‎
Aircraft ‎Maintenance Engineer - Mechanical 4431-13‎
Gasfitter ‎2311-11‎
General ‎Medical Practitioner 2391-11‎
Medical ‎Diagnostic Radiographer 2312-17‎
Obstetrician ‎& Gynaecologist 2383-11‎
Occupational ‎Therapist 2382-11‎
Pharmacist ‎(Hospital) 2382-15‎
Pharmacist ‎(Retail) 2385-11‎
Physiotherapist ‎2388-11‎
Podiatrist ‎2312-27‎
Psychiatrist ‎2122-11‎
Quantity ‎Surveyor 2325-11‎
Registered ‎Mental Health Nurse 2324-11‎
Registered ‎Midwife 2323-11‎
Registered ‎Nurse 2413-11‎
Secondary ‎School Teacher 2312-79‎
Specialist ‎Medical Practitioners NEC 2312-25‎
Specialist ‎Physician 2312-31‎
Surgeon ‎2123-13‎


‎2523-11 Urban & Regional Planner‎
4416-11
‎Wall and Floor Tiler 2386-11‎
Speech ‎Pathologist 2391-17‎
Sonographer ‎2312-19‎
Ophthalmologist ‎2312-21‎
Paediatrician ‎2312-23‎
Pathologist ‎2312-29‎
Radiologist ‎2211-11‎
Accountant ‎-- where the applicant has achieved a score of at least IELTS 7 in each of the four competencies, and/or has completed The Professional Year‎ – ‎Skilled MigrationInternship Program Accounting (SMIPA)‎
2231-79
‎Computing Professional‎ – ‎specialising in CISSP 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in C++/C#/C 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in Data Warehousing 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in Java* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in J2EE* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎Linux 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎.Net technologies* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in Network Security/Firewall/Internet Security* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in Oracle* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in PeopleSoft* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in SAP* 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎specialising in SIEBEL* (especially Siebel Analytic) 2231-79‎
Computing ‎Professional‎ – ‎Solaris* 2231-79‎
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
سلام. ببخشید من یه لیست مشاغلو دیروز از سایت مهاجرت گرفتم این سایت ‎http://www.immi.gov.au/living-in-australia/‎ شغلهاش با لیست شما متفاوته. 3 نوع رده بندی داره...چطوریه وضعیت این لیستها. کاملا گیج شدم!!!!!!
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: رامین راد ، ParsTrader ، mavarfan ، amir enrique ، msar
سلام
بله این لیست کلی رشته های مورد پذیرش برای استرالیا است
و کسانی که اپلای می کنند سرعت بررسی پرونده ها بر اساس اولویت می باشد
اما اگر کسی شغلش جزو مشاغل بالا نباشد نمی تواند برای استرالیا اقدام نماید
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: رامین راد ، mavarfan ، farshadsh ، saeide-72 ، msar
سلام ممنون اشکان. اما لیست من شغلاش متفاوته...چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام بعضی از ایالتها برای خودشون ممکنه رشته ای را در نظر بگیرند اما برای فدرال تنها لیست بالا حساب میاد مثلا مترجمی زبان بعضی ایالتها به شرطی که هر 4 باند بالای 8 باشه اما برای فدرال چنین شغلی وجود نداره البته به زودی لیست جدید استرالیا اعلام خواهد شد که شما هم با همان شرایط ایجاد باید برای استرالیا اقدام نمایید
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mavarfan ، رامین راد ، ghalandar_img ، farshadsh ، msar
ممنون. میشه بگید چه زمانی شغلها اعلام میشه؟؟؟؟سایتشو هم بذارید لطفا. ممنون میشم.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
(2011-04-13 ساعت 16:46)s_ostad2000 نوشته:  
ممنون. میشه بگید چه زمانی شغلها اعلام میشه؟؟؟؟سایتشو هم بذارید لطفا. ممنون میشم.

سلام
اول جولای برابر با 10 تیر شرایط جدید برای استرالیا اعلام خواهد شد و انزمان لیست جدید هم معرفی خواهد شد در همان سایت رسمی اداره مهاجرت استرالیا

‎http://www.immi.gov.au/‎
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mavarfan ، رامین راد ، ghalandar_img ، msar
ممنو از توجه و راهنماییتون . موفق باشید. شما وکیلی که خوب و درست کار کنه نمیشناسید. میدونم با وکیل موافق نیستید اما من واقعا گرفتارم وگرنه خودم میتونم کارامو انجام بدم. اگر کسی رو معرفی کنید ممنون میشم. بازم از لطفی که کردید ممنونم.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام ممنون.من ماما هستم و جز لیست بودم میشه واسه مهاجرت منو راهنمایی کنید مرسیShy
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
اشکان جان، من شنیدم که برای تمام این رشته ها باید تحصیلات دانشگاهی مرتبط و سابقه کار داشته باشیم. درسته؟
بسیاری از این رشته ها در ایران به عنوان یک رشته دانشگاهی وجود ندارند، آیا تحصیلات مرتبط و همطراز آن مورد قبول است؟
دوره های آموزشی غیر دانشگاهی و یا فنی و حرفه ای چطور؟
ممنون از راهنمایی شما.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ParsTrader ، msar
سلام
بله حتما باید رشته تحصیلی مرتبط باشد و یا نزدیک به ان باشد در انصورت هم مورد قبول است البته حتی انها که رشته تحصیلی مورد درخواست استرالیا است باید اسسمنت بگیرند
برخی از رشته ها را می توان با داشتن مدرک فنی و حرفه ایی که میزان اموزش ان بیش از ‎900‎ ساعت باشد و سابقه بیش از 5 سال پس از کسب مدرک می توان اقدام کرد که البته الان خیلی سخت شده و با امدن قانون جدید و امتیاز بندی جدید تقریبا برای ما غیر ممکن است به هر حال با توجه به قانون جدید برای رفتن به استرالیا باید ایلتس 7 در هر 4 باند به دست اورد که گرفتن ان واقعا مشکل است

برای رشته ماما هم من اطلاعاتی ندارم
با ارزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
(2011-04-29 ساعت 02:25)ashkan58 نوشته:  
سلام
بله حتما باید رشته تحصیلی مرتبط باشد و یا نزدیک به ان باشد در انصورت هم مورد قبول است البته حتی انها که رشته تحصیلی مورد درخواست استرالیا است باید اسسمنت بگیرند
برخی از رشته ها را می توان با داشتن مدرک فنی و حرفه ایی که میزان اموزش ان بیش از ‎900‎ ساعت باشد و سابقه بیش از 5 سال پس از کسب مدرک می توان اقدام کرد که البته الان خیلی سخت شده و با امدن قانون جدید و امتیاز بندی جدید تقریبا برای ما غیر ممکن است به هر حال با توجه به قانون جدید برای رفتن به استرالیا باید ایلتس 7 در هر 4 باند به دست اورد که گرفتن ان واقعا مشکل است

برای رشته ماما هم من اطلاعاتی ندارم
با ارزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز


من صحبتهاي اشكان عزيز رو به اينصورت كامل ميكنم كه براي پرستاران - پزشكان و ‎...‎ بايستي حتما نمره 7 آكادميك در هر چهار باند داشته باشند و البته بايستي آزمون مخصوص را هم پشت سر بگذارند . سابقه كار اجباري است و همه متقاضيان بايستي اين سابقه را كه هم مرتبط باشد و هم پيوسته به سال قبل از لاج را ارائه دهند.البته براي كساني كه كمتر از 5 سال سابقه داشته باشند و امتيازشان نزديك باشد راهي بنام ويزاي منطقه اي اس آر آي وجود داره كه البته شرايط متفاوت داره و يكسال دوره ضرورت داره
بزرگترین لذت در دنیا انجام کاری است که دیگران میگویند نمیتوانی...!!!
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ParsTrader ، mavarfan ، ghalandar_img ، msar
سلام
تغییرات کوچکی در لیست مشاغل استرالیا داده شده در این لینک می توانید ‎‎ این تغییرات را مشاهده کنید
که خلاصه این تغییرات حذف 4 رشته و اضافه شدن 13 رشته می باشد
‎Summary of changes to the SOL‎
The ‎following changes have been applied to the SOL.‎
Additions
‎These occupations will be added to the SOL.‎
234914 ‎Medical Physicist‎
251311 ‎Environmental Health Officer‎
251312 ‎Occupational Health and Safety Adviser‎
251511 ‎Hospital Pharmacists‎
251513 ‎Retail Pharmacists‎
271111 ‎Barrister‎
271311 ‎Solicitor‎
323211 ‎Fitter (General)‎
323212 ‎Fitter and Turner‎
323213 ‎Fitter-Welder‎
323214 ‎Metal Machinist (First Class)‎
399111 ‎Boat Builder and Repairer‎
399112 ‎Shipwright‎

‎Removals‎
These ‎occupations will be removed from the SOL.‎
251411 ‎Optometrist‎
251412 ‎Orthoptist‎
324111 ‎Panel Beater‎
324311 ‎Vehicle Painter‎
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: User ، babak433 ، mavarfan ، رامین راد ، OverLord ، ابی22 ، ghalandar_img ، msar
سلام. با شغلmakeup میشه اونجا زندگی کرد؟....
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان