دانشگاههای معتبر خارجی(رشته های پزشکی)
اسامي دانشگاههاي معتبر

منبع : http://www.ehealth.gov.ir

پيش گفتار

با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي‌گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي‌نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.

قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي‌آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي‌گردد.نكات مهم

· ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌گردد.

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ، اعلام شده‌اند به شرح زير مي‌باشد:

1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم‌پايه براي رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )

2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره‌انترني و گذراندن دوره انترني در كشور

3. براي دانشجويان رشته‌هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره

4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي‌باشند.

5. براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :

الف : معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش‌دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.

ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.· براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي غير باليني كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازي و رشته‌هاي علوم پايه پزشكي شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.

· براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي‌نمايند، در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي‌باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب 60% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌هاي داروسازي ، علوم‌پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.

با توجه به طول و عرض دوره‌هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و Ph.D ) در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان و عدم همحواني با دوره‌هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.6. شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.

ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.

ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.

حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:

الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

1- شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي‌باشد:

دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.

شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.

تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي

طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:

1- Up) University of Philippine)

2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )

ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.

ليست دانشگاههاي معتبر دركشورهايدانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين

دانشگاه دولتي بوئنوس آيرس Universidad Buenos Aires

دانشگاه كوردوبا Universidad National De Cordoba

دانشگاه خصوصي السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)دانشگاههاي مورد تائيددر كشور آفريقاي جنوبي

دانشگاه ويت واترسرند University of Witwatersrand (wits)

دانشگاه ناتال University of Natal

دانشگاه كيپ تاون Cape Town University

دانشگاه پرتوريا University of Pretoriaدانشگاههاي مورد تائيد دركشور آلمان

دانشگاه گوتينگن George August Gottingen

دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN

· دانشگاه آزاد برلين Freie Universitat Berlin

· دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum

· دانشگاه بن Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

· دانشگاه دوسلدورف Universitat Dusseldorf

· دانشگاه اسن University Essen

· دانشگاه فرانكفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt

· دانشگاه فرايبورگ Albert Ludsig Universitat Freiburg

· دانشگاه هانوور Universitat Hannover

· دانشگاه هايدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg

· دانشگاه كيل Christian-Albrechts Universitat zu Kiel

· دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

· دانشگاه مونستر Wetfalische Wilhdms Universitat Munster

· دانشگاه ماربورگPhilipps - Universitat Marburg

· دانشگاه ورتز بورگ Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg

· دانشگاه ارلانگن Erlangon Universitat

· دانشگاه هامبولت Humboldt University

· دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg

دانشگاه ماينس University Johannes Gutenberg, Mainz

دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians University Munchen

دانشگاه بيلفلد University Bielefeld

دانشگاه توبينگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)

دانشگاه Techniche Universitat Munchen

دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes

دانشگاه گيسن Justus-Liebig universiat Giessen

دانشگاه كلن Koln universiatدانشگاههاي مورد تائيد دركشور آمريكا

دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report) و كتاب (Higher Education Directory) مورد تائيدوزارت فرهنگ و رفاه آمريكا مي باشد.دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اتريش

دانشگاه وين Universitat Wien (Vienna University)

دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اردن

دانشگاه علوم و تكنولوژي اردن Jordan University of Science and Technologyدانشگاههاي مورد تائيد دركشور ارمنستان ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي‌باشد.

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه دولتي ايروان Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسپانيا

دانشگاه دولتي بارسلونا Universidad De Barcelona

دانشگاه گرانادا Universidad De Granada

دانشگاه كامپلوتنس مادريد Universidad Autonoma De Madrid

دانشگاه اتونوما مادريد Universidad Autonoma De Madrid

دانشگاه والنسيا Universidad De Valenciaدانشگاههاي مورد تائيد دركشور استراليا

دانشگاه سيدني The University of Sydney

دانشگاه ولونگونگ The University of Wollongong

دانشگاه كوئينزلند The University of Queensland

دانشگاه آدلايد The University of Adelaide

دانشگاه نيوسات ولز The University of New South Wales

دانشگاه ملبورن The University of Melbourn

دانشگاه تاسماني The University of Tasmania

دانشگاه وسترن استراليا The University of Western Australia

دانشگاه موناش The University of Monash University

چارلز استوارت Charls Sturt University

دانشگاه QUT Queensland University of Technology

دانشگاه فليندرز Flinders University

دانشگاه نيوكاسل Newcastle University of

دانشگاه ملي استراليا Australian National University

كالج طب اورژانس استرالياAustralian College for Emergency Medicine (ACEM)

دانشكده علوم بيولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ Murdoch

دانشگاه كرتن Curtin University of technology

دانشگاه تكنولوژي سيدني University of Technology Sydney (UTS)دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسلواك

* اعتباردانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه كامنيوس در براتيسلاوا Comenius University of Bratislava

دانشكده پزشكي مارتين جسينيوس Martin-Jesenius of Medicineدانشگاههاي مورد تائيد دركشور انگلستان

دانشگاه آكسفورد Oxford University

دانشگاه استون Aston University

دانشگاه ادين برو University of Edinburgh

انستيتو افتالمولوژي Institute of Ophthalmology

انستيتو سلامت كودكان B.P.M.F (Institute of Child Health )

دانشگاه استراتكلايد University of Strathclyde

انستيتو اعصاب Institute of Neurology

دانشگاه بات University of Bath

دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي School of Medicine (Royal Hospitals)

دانشگاه بريستول University of Bristol

دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج St.George’s Hospital Medical School

دانشگاه داندي University of Dundee

دانشگاه ريدينگ University of Reading

دانشگاه ساري University of Surrey

دانشگاه شفيلد University of Sheffield

دانشگاه كنت University of Kent

كالج پزشكي بيمارستان لندن London Hospital Medical College

دانشگاه گلاسكو University of Glasgow

دانشگاه ليستر University of Leicester

دانشگاه ليورپول University of Liverpool

دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري London School of hygiene and tropical Medicine

دانشگاه ناتينگهام University of Nottingham

دانشگاه نيوكاسل University of Newcastle Upon tyne

دانشگاه وارويك University of Warwick

دانشگاه كالج لندن U.C.L (University College of London)

دانشگاه يورك University of York

دانشگاه بيرمنگام University of Birmingham

دانشگاه دورهام University of Durham

دانشگاه ساسكس University of Sussex

دانشگاه ساتهمپتون University of Southampton

دانشگاه كمبريج University of Cambridge

كنيگز كالج لندن King’s College London

دانشگاه كارديف University of Wales College of Cardiff

دانشگاه لانكستر University of Lancaster

دانشگاه ليدز University of Leeds

دانشگاه منچستر University of Manchester

كالج پزشكي سلطنتي Royal College of Medicine

دانشگاه نورويج University of Norwich

دانشگاه ولز University of Wales

دانشگاه آبردين University of Aberdeen

امپريال كالج لندن London Imperial College

دانشگاه اندروز University of ST Andrews

دانشگاه ايست انگليا University of East Anglia

انستتيو تحقيقات سرطان B.P.M.F (Institute of Cancer research )

انستتيو روانپزشكيM.P.M.F

دانشگاه كيل‌ Keel University

اتحاديه دانشكده‌هاي پزشكي و دندانپزشكي

United Medical & Dental Schools

Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National

دانشگاه سالفورد University Salford

دانشگاه برونل University Brunel

دانشگاه برادفورد University Bradford

دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool John Moores University

دانشگاه لاخ بروLoughborough University

دانشگاه ميدل سكسMiddlesex University

دانشگاه سيتي CITY University

دانشگاه متروپوليتن London Metropolitan University

دانشگاه كينگزتون Kingston Universityدانشگاههاي مورد تائيد دركشور اوكراين ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي‌باشد.

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه دولتي كيف (بوگومولتس)Bogomolets National Medical University

آكادمي تخصصي پزشكي كيف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk)دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايتاليا

مدارك تحصيلي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايتاليا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشيابي مي باشد.دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند جنوبي

دانشگاه ملي ايرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند شمالي

دانشگاه ملي كوئينز Queen’s Universityدانشگاههاي مورد تائيد دركشور بلژيك

دانشگاه آزاد بروكسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)

دانشگاه كاتوليك لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)

دانشگاه ليژ Universite De Letat A liege

دانشگاه گنتUniversity of Ghentدانشگاههاي مورد تائيد دركشور بنگلادش

دانشگاه داكا University of Dhakaدانشگاههاي مورد تائيد دركشور پاكستان

دانشگاه سند University of Sind

دانشگاه كراچي University of Karachi

دانشگاه پنجاب (كينگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab

دانشگاه پيشاور University of Peshawar

دانشگاه بهاولپور University of Bahawalpur

دانشگاه قائد اعظم و كالجهاي وابسته (در صورتيكه دانشگاه اعلام نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam Universityدانشگاههاي مورد تائيد دركشور تركيه

دانشگاه استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)

دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi

دانشگاه آنكارا Ankara Universitesi

دانشگاه آناتولي Anadolu Universitesi (University of Anatolia)

دانشگاه 9 ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)

دانشگاه غازي Gazi Universitesi

دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)

دانشگاه عثمان غازي Osmangazi University

دانشگاه مرمره Marmara University

دانشگاه چكورووا Cukurova University

دانشگاه اولوداغ Uludag University

دانشگاه كارادنيز Karadeniz Technical University

دانشگاه 19 مايس سامسون ( Ondoks Mayis University ( Samsun University

دانشگاه تراكيا Trakya Universityدانشگاههاي مورد تائيد دركشور چك

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه چارلز در پراگ Charles University, Prague

دانشگاه چارلز در پلزن Charles University, Faculty of medicine in pilsen

دانشگاه هراتس كارلوا Charles University, Hradec Kraloveدانشگاههاي مورد تائيد دركشور دانمارك

دانشگاه آرهوس Aarhus University

دانشكده سلطنتي دانمارك ( در رشته داروسازي)Royal Danish Schoolدانشگاههاي مورد تائيد دركشور روسيه

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

آكادمي پزشكي مسكو – سچينوا (دانشگاه شماره يك مسكو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute (رشته داروسازي)

انستيتو دندانپزشكي مسكو Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko

دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University

آكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy

مركز چشم پزشكي فيدروفThe S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institutionدانشگاههاي مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

آكادمي پزشكي مينسك Minsk State Medical Institute

آكادمي تخصصي پزشكي مينسكBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)دانشگاه مورد تاييددركشور سنگاپور

دانشگاه ملي سنگاپور National University of Singaporeدانشگاههاي مورد تاييد دركشور سوريه

دانشگاه دمشق University of Damascus

دانشگاه حلب University of Aleppo

دانشگاه تشرين Tishreen Universityدانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئد

دانشگاه گوتنبرگ Goteborgs University

دانشگاه لوند Lund University

دانشگاه اپسالا Uppsala University

دانشگاه امئو Umea University

انستيتو كارولينسكا Karolinska Institute

دانشگاه لينكشاپينگز Linkopings Universityدانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئيس

دانشگاه ژنو Universite De Geneve

دانشگاه برن Universitat Bern

دانشگاه لوزان Universite De Lausanne

دانشگاه زوريخUniversitat Zurich

دانشگاه بازل (براي رشته داروسازي ) Bazel Universityدانشگاههاي مورد تاييددر كشور فرانسه

كليه دانشگاههاي دولتي و مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشد.دانشگاههاي مورد تاييددر كشور فنلاند

دانشگاه تامپر University of Tampere

دانشگاه كوپيو University of Kuoipio

دانشگاه اولو University of Oulu

دانشگاه جيواسكيلا University of Jyvaskyla

دانشگاههاي مورد تاييد دركشور فيليپين

طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:

1- Up) University of Philippine)

2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )

ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.

دانشگاه فيلييپن University of the Philippines

دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas

دانشگاه فارايسترن Far Eastern University

دانشگاه ويزاياس University of Visayas

دانشگاه سنترواسكولار Centro Escolar University

دانشگاه ايست University of the East

انستيتو پزشكي سيبو Cebu Institute of Medicine Inc

دانشكده پزشكي سيبو Cebu Doctors College

براي رشته دندانپزشكي :

گروه يك :

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپينUniversity of the Philippines (UP)

گروه د و :

دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University

دانشگاه ايست University of East

گروه سه :

دانشگاه فار ايسترن Far Eastern University

دانشگاه مركزي مانيل Manil Central University

دانشگاه بگيوUniversity of Baguio

براي رشته داروسازي:

دانشگاه سنت توماس University of Santo Tomas

دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar Universityدانشگاههاي مورد تاييددر كشور كانادا

دانشگاه University of Saskatchewan

دانشگاه لاوال Universite Laval

دانشگاه مونترال Universite de Montreal

دانشگاه شربروك Universite de Sherbrooke

دانشگاه مانيتوبا Universite of Manitoba

دانشگاه مك مستر Mc Master University

دانشگاه دلهوزي Dalhousie University

دانشگاه وينزور Windsor University

دانشگاه لتبريج University of Lethbridge

دانشگاه ويكتوريا University of Victoria

دانشگاه گوئلف University of Guelph

دانشگاه بريتيش كلمبيا University of British Columbia

دانشگاه تورنتو University of Toronto

دانشگاه گالگري University of Calgary

دانشگاه اتاوا University of Ottawa

دانشگاه كارلتون Carleton University

دانشگاه آلبرتا University of Alberta

دانشگاه يورك York University

دانشگاه وسترن انتاريو University of Western Ontario

دانشگاه مك گيل Mc. Gill University

دانشگاه واترلو University of Waterloo

دانشگاه كوئين Queen’s University at Kingston

دانشگاه كبك University of Quebecدانشگاه مورد تاييددر كشور كره جنوبي

دانشگاه ملي سئول Seoul National Universityدانشگاه مورد تاييددر كشور لهستان

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه ورشو University of Warsawدانشگاه مورد تاييددر كشور ليبي

دانشگاه الفاتح Al-Fateh Universityدانشگاه مورد تاييد كشور مالزي

دانشگاه UPM )University Putra Malaysia )

دانشگاه University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)

دانشگاه U.M

دانشگاه U.S.Mدانشگاههاي مورد تاييد كشور مجارستان

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه پزشكي سملوايز Semmelweis University of Medicine

دانشگاه پزشكي سگد Szeged

دانشگاه پزشكي پچ Pecs Medical University

دانشگاه پزشكي دبرسن Debercen University of Medicineدانشگاه مورد تاييددر كشور مغرب

دانشگاه محمد الخامس

L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)دانشگاههاي مورد تاييد كشور نيوزيلند

دانشگاه اكلند University of Auckland

دانشگاه اتاگو University of otagoدانشگاههاي مورد تاييد كشور هندوستان

انستيتو علوم پزشكي ال اينديا All India Institute of Medical Sciences

دانشگاه بمبئي University of Mumbai

دانشگاه كلكته University of Calcutta

دانشگاه دهلي University of Delhi

دانشگاه مدرس University of Madras

دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras

دانشگاه پونا University of pune

دانشگاه پنجاب Pan Jaf University

دانشگاه اليگر Aligarh Muslim University

كالج داروسازي همدردHamdard College of Pharmacy

دانشگاه هندوي بنارس و كالجهاي وابسته Banaras Hindu University

Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI

دانشگاه راجيو گاندي Rajive Gandi University of Health science

دانشگاه مانيپال Manipal university

دانشگاه ميسور University of Mysore

دانشگاه بنگلور Bangalore University

دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University

دانشگاه دندانپزشكي ايالت مهاراشترا Rangonwala universiatدانشگاههاي مورد تاييد در كشور هلند

دانشگاه اوترخت Utrecht University

دانشگاه نايمخن University Medical Center Nijmegen

انستيتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute

دانشگاه ايراسموس Erasmus University Rotterdom

انستيتو ملي بهداشت عمومي و محيط The National Institute of public Health and the Environment

دانشگاه آمستردام Amsterdam University

دانشگاه واگنينگن Wageningen University

دانشگاه ماستريخت University Maastricht

دانشگاه ليدن Leiden universiat

دانشگاه گرونينگن Groningen University
دانشگاه مورد تاييد در كشور هنگ كنگ

دانشگاه هنگ كنگ Hong Kong Universityدانشگاه مورد تاييد در كشور يوكسلاوي

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه بلگراد University of Belgrade

مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غيرمعتبر مي باشد.


ویرایش تاریخ 19/3/89

GOOD LUCK
We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: gadfly ، babakped ، nicole.gemini ، dreamer60 ، یاشار و ماری ، Dr Sara
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان