دانشگاههای معتبر خارجی(رشته های پزشکی)
اسامي دانشگاههاي معتبر

منبع ‎: http://www.ehealth.gov.ir

پيش گفتار

با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي‌گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي‌نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.

قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي‌آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي‌گردد.نكات مهم

· ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌گردد.

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ، اعلام شده‌اند به شرح زير مي‌باشد:

1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم‌پايه براي رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )

2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره‌انترني و گذراندن دوره انترني در كشور

3. براي دانشجويان رشته‌هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره

4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي‌باشند.

5. براي دانشجوياني كه از تاريخ ‎1/9/2003‎ در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :

الف : معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش‌دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.

ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.· براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي غير باليني كه مدرك ‎Ph.D‎ اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازي و رشته‌هاي علوم پايه پزشكي شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.

· براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر ‎2005‎ تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي‌نمايند، در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي‌باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب ‎60%‎ نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

مدرك دانش‌آموختگان مقطع ‎Ph.D‎ رشته‌هاي داروسازي ، علوم‌پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.

با توجه به طول و عرض دوره‌هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و ‎Ph.D )‎ در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان و عدم همحواني با دوره‌هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.6. شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.

ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.

ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.

حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:

الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

1- شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي‌باشد:

دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.

شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.

تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي

طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ ‎19/10/88‎ ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:

‎1- Up) University of Philippine)‎

2- دانشگاه سنت توماس ‎( Saint Thomas university )‎

ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي ‎2010‎ به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.

ليست دانشگاههاي معتبر دركشورهايدانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين

دانشگاه دولتي بوئنوس آيرس ‎Universidad Buenos Aires‎

دانشگاه كوردوبا ‎Universidad National De Cordoba‎

دانشگاه خصوصي السالوادور ‎Universidad Del Salvador (University of the Saviour)‎دانشگاههاي مورد تائيددر كشور آفريقاي جنوبي

دانشگاه ويت واترسرند ‎University of Witwatersrand (wits)‎

دانشگاه ناتال ‎University of Natal‎

دانشگاه كيپ تاون ‎Cape Town University‎

دانشگاه پرتوريا ‎University of Pretoria‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور آلمان

دانشگاه گوتينگن ‎George August Gottingen‎

دانشگاه آخن ‎Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN‎

· دانشگاه آزاد برلين ‎Freie Universitat Berlin‎

· دانشگاه بوخوم ‎Ruhr-Universitat Bochum‎

· دانشگاه بن ‎Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn‎

· دانشگاه دوسلدورف ‎Universitat Dusseldorf‎

· دانشگاه اسن ‎University Essen‎

· دانشگاه فرانكفورت ‎Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt‎

· دانشگاه فرايبورگ ‎Albert Ludsig Universitat Freiburg‎

· دانشگاه هانوور ‎Universitat Hannover‎

· دانشگاه هايدلبرگ ‎Ruprech-karls Universitat Heidelberg‎

· دانشگاه كيل ‎Christian-Albrechts Universitat zu Kiel‎

· دانشگاه مونيخ ‎Ludwig-Maximilians Universitat Munchen‎

· دانشگاه مونستر ‎Wetfalische Wilhdms Universitat Munster‎

· دانشگاه ماربورگPhilipps ‎- Universitat Marburg‎

· دانشگاه ورتز بورگ ‎Bayerische‎ –julius-Maxilions ‎Universitat wurtzburg‎

· دانشگاه ارلانگن ‎Erlangon Universitat‎

· دانشگاه هامبولت ‎Humboldt University‎

· دانشگاه هامبورگ ‎Universitat Hamburg‎

دانشگاه ماينس ‎University Johannes Gutenberg, Mainz‎

دانشگاه مونيخ ‎Ludwig-Maximilians University Munchen‎

دانشگاه بيلفلد ‎University Bielefeld‎

دانشگاه توبينگن ‎Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)‎

دانشگاه ‎Techniche Universitat Munchen‎

دانشگاه سارلند ‎Universitat Des saarlandes‎

دانشگاه گيسن ‎Justus-Liebig universiat Giessen‎

دانشگاه كلن ‎Koln universiat‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور آمريكا

دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman ‎Report)‎ و كتاب ‎(Higher Education Directory)‎ مورد تائيدوزارت فرهنگ و رفاه آمريكا مي باشد.دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اتريش

دانشگاه وين ‎Universitat Wien (Vienna University)‎

دانشگاه گراتس ‎Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اردن

دانشگاه علوم و تكنولوژي اردن ‎Jordan University of Science and Technology‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ارمنستان ** از ابتداي سال ‎2010‎ غيرمعتبر مي‌باشد.

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه دولتي ايروان ‎Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسپانيا

دانشگاه دولتي بارسلونا ‎Universidad De Barcelona‎

دانشگاه گرانادا ‎Universidad De Granada‎

دانشگاه كامپلوتنس مادريد ‎Universidad Autonoma De Madrid‎

دانشگاه اتونوما مادريد ‎Universidad Autonoma De Madrid‎

دانشگاه والنسيا ‎Universidad De Valencia‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور استراليا

دانشگاه سيدني ‎The University of Sydney‎

دانشگاه ولونگونگ ‎The University of Wollongong‎

دانشگاه كوئينزلند ‎The University of Queensland‎

دانشگاه آدلايد ‎The University of Adelaide‎

دانشگاه نيوسات ولز ‎The University of New South Wales‎

دانشگاه ملبورن ‎The University of Melbourn‎

دانشگاه تاسماني ‎The University of Tasmania‎

دانشگاه وسترن استراليا ‎The University of Western Australia‎

دانشگاه موناش ‎The University of Monash University‎

چارلز استوارت ‎Charls Sturt University‎

دانشگاه ‎QUT Queensland University of Technology‎

دانشگاه فليندرز ‎Flinders University‎

دانشگاه نيوكاسل ‎Newcastle University of‎

دانشگاه ملي استراليا ‎Australian National University‎

كالج طب اورژانس استرالياAustralian ‎College for Emergency Medicine (ACEM)‎

دانشكده علوم بيولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ ‎Murdoch‎

دانشگاه كرتن ‎Curtin University of technology‎

دانشگاه تكنولوژي سيدني ‎University of Technology Sydney (UTS)‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسلواك

* اعتباردانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه كامنيوس در براتيسلاوا ‎Comenius University of Bratislava‎

دانشكده پزشكي مارتين جسينيوس ‎Martin-Jesenius of Medicine‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور انگلستان

دانشگاه آكسفورد ‎Oxford University‎

دانشگاه استون ‎Aston University‎

دانشگاه ادين برو ‎University of Edinburgh‎

انستيتو افتالمولوژي ‎Institute of Ophthalmology‎

انستيتو سلامت كودكان ‎B.P.M.F (Institute of Child Health )‎

دانشگاه استراتكلايد ‎University of Strathclyde‎

انستيتو اعصاب ‎Institute of Neurology‎

دانشگاه بات ‎University of Bath‎

دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي ‎School of Medicine (Royal Hospitals)‎

دانشگاه بريستول ‎University of Bristol‎

دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج St.George’s ‎Hospital Medical School‎

دانشگاه داندي ‎University of Dundee‎

دانشگاه ريدينگ ‎University of Reading‎

دانشگاه ساري ‎University of Surrey‎

دانشگاه شفيلد ‎University of Sheffield‎

دانشگاه كنت ‎University of Kent‎

كالج پزشكي بيمارستان لندن ‎London Hospital Medical College‎

دانشگاه گلاسكو ‎University of Glasgow‎

دانشگاه ليستر ‎University of Leicester‎

دانشگاه ليورپول ‎University of Liverpool‎

دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري ‎London School of hygiene and tropical Medicine‎

دانشگاه ناتينگهام ‎University of Nottingham‎

دانشگاه نيوكاسل ‎University of Newcastle Upon tyne‎

دانشگاه وارويك ‎University of Warwick‎

دانشگاه كالج لندن ‎U.C.L (University College of London)‎

دانشگاه يورك ‎University of York‎

دانشگاه بيرمنگام ‎University of Birmingham‎

دانشگاه دورهام ‎University of Durham‎

دانشگاه ساسكس ‎University of Sussex‎

دانشگاه ساتهمپتون ‎University of Southampton‎

دانشگاه كمبريج ‎University of Cambridge‎

كنيگز كالج لندن King’s ‎College London‎

دانشگاه كارديف ‎University of Wales College of Cardiff‎

دانشگاه لانكستر ‎University of Lancaster‎

دانشگاه ليدز ‎University of Leeds‎

دانشگاه منچستر ‎University of Manchester‎

كالج پزشكي سلطنتي ‎Royal College of Medicine‎

دانشگاه نورويج ‎University of Norwich‎

دانشگاه ولز ‎University of Wales‎

دانشگاه آبردين ‎University of Aberdeen‎

امپريال كالج لندن ‎London Imperial College‎

دانشگاه اندروز ‎University of ST Andrews‎

دانشگاه ايست انگليا ‎University of East Anglia‎

انستتيو تحقيقات سرطان ‎B.P.M.F (Institute of Cancer research )‎

انستتيو روانپزشكيM.P.M.F

دانشگاه كيل‌ ‎Keel University‎

اتحاديه دانشكده‌هاي پزشكي و دندانپزشكي

‎United Medical & Dental Schools‎

‎Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National‎

دانشگاه سالفورد ‎University Salford‎

دانشگاه برونل ‎University Brunel‎

دانشگاه برادفورد ‎University Bradford‎

دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool ‎John Moores University‎

دانشگاه لاخ بروLoughborough ‎University‎

دانشگاه ميدل سكسMiddlesex ‎University‎

دانشگاه سيتي ‎CITY University‎

دانشگاه متروپوليتن ‎London Metropolitan University‎

دانشگاه كينگزتون ‎Kingston University‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اوكراين ** از ابتداي سال ‎2010‎ غيرمعتبر مي‌باشد.

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه دولتي كيف (بوگومولتس)Bogomolets ‎National Medical University‎

آكادمي تخصصي پزشكي كيف ‎Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk)‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايتاليا

مدارك تحصيلي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايتاليا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشيابي مي باشد.دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند جنوبي

دانشگاه ملي ايرلند ‎National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند شمالي

دانشگاه ملي كوئينز Queen’s ‎University‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور بلژيك

دانشگاه آزاد بروكسل ‎Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)‎

دانشگاه كاتوليك لوون ‎Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)‎

دانشگاه ليژ ‎Universite De Letat A liege‎

دانشگاه گنتUniversity ‎of Ghent‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور بنگلادش

دانشگاه داكا ‎University of Dhaka‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور پاكستان

دانشگاه سند ‎University of Sind‎

دانشگاه كراچي ‎University of Karachi‎

دانشگاه پنجاب (كينگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) ‎University of Punjab‎

دانشگاه پيشاور ‎University of Peshawar‎

دانشگاه بهاولپور ‎University of Bahawalpur‎

دانشگاه قائد اعظم و كالجهاي وابسته (در صورتيكه دانشگاه اعلام نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد) ‎Quaid-e-Azam University‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور تركيه

دانشگاه استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul ‎University (Cerrah Passa, Capa)‎

دانشگاه حاجت تپه ‎Hacettepe Universiesi‎

دانشگاه آنكارا ‎Ankara Universitesi‎

دانشگاه آناتولي ‎Anadolu Universitesi (University of Anatolia)‎

دانشگاه 9 ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz ‎Eylul Universitesi (9th sept. University)‎

دانشگاه غازي ‎Gazi Universitesi‎

دانشگاه اژه ‎Ege University (Aegean University)‎

دانشگاه عثمان غازي ‎Osmangazi University‎

دانشگاه مرمره ‎Marmara University‎

دانشگاه چكورووا ‎Cukurova University‎

دانشگاه اولوداغ ‎Uludag University‎

دانشگاه كارادنيز ‎Karadeniz Technical University‎

دانشگاه 19 مايس سامسون ‎( Ondoks Mayis University ( Samsun University‎

دانشگاه تراكيا ‎Trakya University‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور چك

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه چارلز در پراگ ‎Charles University, Prague‎

دانشگاه چارلز در پلزن ‎Charles University, Faculty of medicine in pilsen‎

دانشگاه هراتس كارلوا ‎Charles University, Hradec Kralove‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور دانمارك

دانشگاه آرهوس ‎Aarhus University‎

دانشكده سلطنتي دانمارك ( در رشته داروسازي)Royal ‎Danish School‎دانشگاههاي مورد تائيد دركشور روسيه

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

آكادمي پزشكي مسكو – سچينوا (دانشگاه شماره يك مسكو)Moscow ‎I.M.Sechenov Medical Institute‎ (رشته داروسازي)

انستيتو دندانپزشكي مسكو ‎Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko‎

دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ (پاولوف)Sp ‎Pavlov Medical State University‎

آكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ ‎st.Petersburg State Medical Academy‎

مركز چشم پزشكي فيدروفThe ‎S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution‎دانشگاههاي مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

آكادمي پزشكي مينسك ‎Minsk State Medical Institute‎

آكادمي تخصصي پزشكي مينسكBelarusian ‎Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)‎دانشگاه مورد تاييددركشور سنگاپور

دانشگاه ملي سنگاپور ‎National University of Singapore‎دانشگاههاي مورد تاييد دركشور سوريه

دانشگاه دمشق ‎University of Damascus‎

دانشگاه حلب ‎University of Aleppo‎

دانشگاه تشرين ‎Tishreen University‎دانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئد

دانشگاه گوتنبرگ ‎Goteborgs University‎

دانشگاه لوند ‎Lund University‎

دانشگاه اپسالا ‎Uppsala University‎

دانشگاه امئو ‎Umea University‎

انستيتو كارولينسكا ‎Karolinska Institute‎

دانشگاه لينكشاپينگز ‎Linkopings University‎دانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئيس

دانشگاه ژنو ‎Universite De Geneve‎

دانشگاه برن ‎Universitat Bern‎

دانشگاه لوزان ‎Universite De Lausanne‎

دانشگاه زوريخUniversitat ‎Zurich‎

دانشگاه بازل (براي رشته داروسازي ‎) Bazel University‎دانشگاههاي مورد تاييددر كشور فرانسه

كليه دانشگاههاي دولتي و مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشد.دانشگاههاي مورد تاييددر كشور فنلاند

دانشگاه تامپر ‎University of Tampere‎

دانشگاه كوپيو ‎University of Kuoipio‎

دانشگاه اولو ‎University of Oulu‎

دانشگاه جيواسكيلا ‎University of Jyvaskyla‎

دانشگاههاي مورد تاييد دركشور فيليپين

طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ ‎19/10/88‎ ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:

‎1- Up) University of Philippine)‎

2- دانشگاه سنت توماس ‎( Saint Thomas university )‎

ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي ‎2010‎ به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.

دانشگاه فيلييپن ‎University of the Philippines‎

دانشگاه سنتوتوماس ‎University of Santo Tomas‎

دانشگاه فارايسترن ‎Far Eastern University‎

دانشگاه ويزاياس ‎University of Visayas‎

دانشگاه سنترواسكولار ‎Centro Escolar University‎

دانشگاه ايست ‎University of the East‎

انستيتو پزشكي سيبو ‎Cebu Institute of Medicine Inc‎

دانشكده پزشكي سيبو ‎Cebu Doctors College‎

براي رشته دندانپزشكي :

گروه يك :

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپينUniversity ‎of the Philippines (UP)‎

گروه د و :

دانشگاه سنتر و اسكولار ‎Centro Escolar University‎

دانشگاه ايست ‎University of East‎

گروه سه :

دانشگاه فار ايسترن ‎Far Eastern University‎

دانشگاه مركزي مانيل ‎Manil Central University‎

دانشگاه بگيوUniversity ‎of Baguio‎

براي رشته داروسازي:

دانشگاه سنت توماس ‎University of Santo Tomas‎

دانشگاه سنتر و اسكولار ‎Centro Escolar University‎دانشگاههاي مورد تاييددر كشور كانادا

دانشگاه ‎University of Saskatchewan‎

دانشگاه لاوال ‎Universite Laval‎

دانشگاه مونترال ‎Universite de Montreal‎

دانشگاه شربروك ‎Universite de Sherbrooke‎

دانشگاه مانيتوبا ‎Universite of Manitoba‎

دانشگاه مك مستر ‎Mc Master University‎

دانشگاه دلهوزي ‎Dalhousie University‎

دانشگاه وينزور ‎Windsor University‎

دانشگاه لتبريج ‎University of Lethbridge‎

دانشگاه ويكتوريا ‎University of Victoria‎

دانشگاه گوئلف ‎University of Guelph‎

دانشگاه بريتيش كلمبيا ‎University of British Columbia‎

دانشگاه تورنتو ‎University of Toronto‎

دانشگاه گالگري ‎University of Calgary‎

دانشگاه اتاوا ‎University of Ottawa‎

دانشگاه كارلتون ‎Carleton University‎

دانشگاه آلبرتا ‎University of Alberta‎

دانشگاه يورك ‎York University‎

دانشگاه وسترن انتاريو ‎University of Western Ontario‎

دانشگاه مك گيل ‎Mc. Gill University‎

دانشگاه واترلو ‎University of Waterloo‎

دانشگاه كوئين Queen’s ‎University at Kingston‎

دانشگاه كبك ‎University of Quebec‎دانشگاه مورد تاييددر كشور كره جنوبي

دانشگاه ملي سئول ‎Seoul National University‎دانشگاه مورد تاييددر كشور لهستان

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه ورشو ‎University of Warsaw‎دانشگاه مورد تاييددر كشور ليبي

دانشگاه الفاتح ‎Al-Fateh University‎دانشگاه مورد تاييد كشور مالزي

دانشگاه ‎UPM )University Putra Malaysia )‎

دانشگاه ‎University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)‎

دانشگاه ‎U.M‎

دانشگاه ‎U.S.M‎دانشگاههاي مورد تاييد كشور مجارستان

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه پزشكي سملوايز ‎Semmelweis University of Medicine‎

دانشگاه پزشكي سگد ‎Szeged‎

دانشگاه پزشكي پچ ‎Pecs Medical University‎

دانشگاه پزشكي دبرسن ‎Debercen University of Medicine‎دانشگاه مورد تاييددر كشور مغرب

دانشگاه محمد الخامس

L’University ‎Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)‎دانشگاههاي مورد تاييد كشور نيوزيلند

دانشگاه اكلند ‎University of Auckland‎

دانشگاه اتاگو ‎University of otago‎دانشگاههاي مورد تاييد كشور هندوستان

انستيتو علوم پزشكي ال اينديا ‎All India Institute of Medical Sciences‎

دانشگاه بمبئي ‎University of Mumbai‎

دانشگاه كلكته ‎University of Calcutta‎

دانشگاه دهلي ‎University of Delhi‎

دانشگاه مدرس ‎University of Madras‎

دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس ‎The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras‎

دانشگاه پونا ‎University of pune‎

دانشگاه پنجاب ‎Pan Jaf University‎

دانشگاه اليگر ‎Aligarh Muslim University‎

كالج داروسازي همدردHamdard ‎College of Pharmacy‎

دانشگاه هندوي بنارس و كالجهاي وابسته ‎Banaras Hindu University‎

‎Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI‎

دانشگاه راجيو گاندي ‎Rajive Gandi University of Health science‎

دانشگاه مانيپال ‎Manipal university‎

دانشگاه ميسور ‎University of Mysore‎

دانشگاه بنگلور ‎Bangalore University‎

دانشگاه جواهر لعل نهرو ‎Jawaharlal Nehro University‎

دانشگاه دندانپزشكي ايالت مهاراشترا ‎Rangonwala universiat‎دانشگاههاي مورد تاييد در كشور هلند

دانشگاه اوترخت ‎Utrecht University‎

دانشگاه نايمخن ‎University Medical Center Nijmegen‎

انستيتو سرطان هلند ‎Netherland Cancer Institute‎

دانشگاه ايراسموس ‎Erasmus University Rotterdom‎

انستيتو ملي بهداشت عمومي و محيط ‎The National Institute of public Health and the Environment‎

دانشگاه آمستردام ‎Amsterdam University‎

دانشگاه واگنينگن ‎Wageningen University‎

دانشگاه ماستريخت ‎University Maastricht‎

دانشگاه ليدن ‎Leiden universiat‎

دانشگاه گرونينگن ‎Groningen University‎
دانشگاه مورد تاييد در كشور هنگ كنگ

دانشگاه هنگ كنگ ‎Hong Kong University‎دانشگاه مورد تاييد در كشور يوكسلاوي

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

دانشگاه بلگراد ‎University of Belgrade‎

مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غيرمعتبر مي باشد.


ویرایش تاریخ ‎19/3/89‎

‎GOOD LUCK‎
‎We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: gadfly ، babakped ، nicole.gemini ، dreamer60 ، یاشار و ماری ، Dr Sara
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان