آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

تعداد ویزای صادر شده
با سلام

ایا می دانستید از سال ‎1998‎ تا ‎2007‎ تعداد ویزا های صادر شده کمتر از ‎55000‎ تا بوده است؟
به نظر من این یک نوید خوب برای تمام شماره بالایی هاست.
‎Table VII‎
‎Immigrant Number Use for Visa Issuances and Adjustments of Status in the Diversity Immigrant Category‎
‎Fiscal Years 1998-2007‎

‎Foreign State‎ 1998 ‎1999‎ 2000 ‎2001‎ 2002 ‎2003‎ 2004 ‎2005‎ 2006 ‎2007‎

‎Africa‎

‎Algeria‎ 553 ‎673‎ 501 ‎441‎ 572 ‎343‎ 300 ‎420‎ 476 ‎338‎
Angola 1 1 1 3 2 5 2 2 6 4
‎Benin‎ 30 21 25 26 22 59 43 84 ‎139‎ 121
‎Botswana‎ 1 0 5 4 6 2 2 3 1 1
‎Burkina Faso‎ 3 2 6 4 0 7 10 19 53 31
‎Burundi‎ 3 5 1 1 0 2 13 5 16 2
‎Cameroon‎ 387 ‎682‎ 348 ‎353‎ 460 ‎526‎ 495 ‎626‎ 804 ‎748‎
Cape ‎Verde‎ 35 0 0 2 2 0 0 0 0 2
‎Central African Republic‎ 0 4 0 2 3 2 1 2 1 0
‎Chad‎ 2 8 3 17 5 3 6 9 3 7
‎Comoros‎ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
‎Congo, Republic of the‎ 5 10 5 8 5 6 3 18 25 27
‎Congo, Dem. Rep. of the‎ 88 ‎112‎ 141 ‎154‎ 169 ‎288‎ 67 ‎296‎ 354 ‎317‎
Cote ‎d'Ivoire‎ 133 58 72 70 42 ‎117‎ 62 89 ‎103‎ 138
‎Djibouti‎ 8 3 5 4 2 8 3 2 5 5
‎Egypt‎ 1,910 ‎1,952‎ 1,525 ‎1,284‎ 1,106 ‎982‎ 1,726 ‎3,511‎ 3,538 ‎3527‎
Equatorial ‎Guinea‎ 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0
‎Eritrea‎ 354 ‎130‎ 113 ‎311‎ 96 ‎142‎ 94 ‎168‎ 162 ‎194‎
Ethiopia ‎2,163‎ 2,728 ‎1,482‎ 3,464 ‎3,222‎ 3,784 ‎3,659‎ 3,492 ‎3,502‎ 3248
‎Gabon‎ 3 2 3 0 5 20 2 5 8 9
‎Gambia, The‎ 41 12 13 18 4 4 3 22 24 12
‎Ghana‎ 2,057 ‎1,798‎ 1,972 ‎1,125‎ 1,809 ‎1,610‎ 805 ‎1,134‎ 1,209 ‎978‎
Guinea 87 53 24 38 25 18 23 20 49 35
‎Guinea-Bissau‎ 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0
‎Kenya‎ 835 ‎884‎ 897 ‎1,014‎ 1,487 ‎2,272‎ 1,993 ‎1,786‎ 1,807 ‎1333‎
Lesotho 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
‎Liberia‎ 663 ‎503‎ 539 ‎314‎ 461 ‎439‎ 488 ‎309‎ 388 ‎507‎
Libya 43 19 28 16 13 55 2 16 19 11
‎Madagascar‎ 4 15 4 8 0 10 10 4 10 5
‎Malawi‎ 14 34 17 10 16 15 15 12 13 4
‎Mali‎ 44 19 20 11 6 11 6 8 20 22
‎Mauritania‎ 5 7 11 10 8 2 6 3 7 1
‎Mauritius‎ 22 20 16 10 8 11 15 4 2 3
‎Morocco‎ 1,255 ‎2,294‎ 2,180 ‎3,365‎ 1,205 ‎2,045‎ 1,753 ‎2,243‎ 1,831 ‎1672‎
Mozambique 0 0 3 6 2 3 2 0 0 1
‎Namibia‎ 3 3 3 1 0 3 2 5 3 0
‎Niger‎ 2 10 8 12 15 18 11 13 26 20
‎Nigeria‎ 3,008 ‎3,008‎ 3,262 ‎2,854‎ 2,694 ‎3,386‎ 3,335 ‎2,528‎ 3,271 ‎3183‎
Rwanda 17 42 5 40 6 5 8 15 16 19
‎Sao Tome and Principe‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Senegal‎ 142 ‎120‎ 47 98 58 60 33 66 74 71
‎Seychelles‎ 0 0 1 0 3 0 0 0 3 2
‎Sierra Leone‎ 500 ‎373‎ 830 ‎776‎ 810 ‎146‎ 159 ‎138‎ 175 ‎206‎
Somalia ‎285‎ 347 ‎644‎ 376 ‎211‎ 98 38 61 42 21
‎South Africa‎ 467 ‎367‎ 406 ‎201‎ 265 ‎342‎ 132 ‎161‎ 164 ‎151‎
Sudan ‎888‎ 1,425 ‎1,133‎ 861 ‎611‎ 511 ‎223‎ 384 ‎359‎ 279
‎Swaziland‎ 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1
‎Tanzania‎ 106 ‎197‎ 137 ‎115‎ 137 ‎191‎ 83 ‎104‎ 122 81
‎Togo‎ 256 ‎199‎ 328 ‎441‎ 564 ‎1,434‎ 1,314 ‎1,084‎ 458 ‎468‎
Tunisia 81 66 74 42 60 33 38 46 47 46
‎Uganda‎ 113 ‎112‎ 62 66 ‎100‎ 100 73 98 96 ‎122‎
Zambia 77 47 56 61 55 60 39 26 27 42
‎Zimbabwe‎ 30 44 37 43 51 47 47 69 83 29

‎Africa Total‎ 16,727 ‎18,413‎ 16,998 ‎18,081‎ 16,404 ‎19,227‎ 17,146 ‎19,118‎ 19,547 ‎18,046‎

‎Asia‎

‎Afghanistan‎ 57 64 21 96 30 8 25 9 25 16
‎Bahrain‎ 0 5 4 4 1 6 5 1 0 1
‎Bangladesh‎ 3,347 ‎1,882‎ 1,559 ‎1,556‎ 1,101 ‎755‎ 1,837 ‎2,542‎ 3,421 ‎3,518‎
Bhutan 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0
‎Brunei‎ 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0
‎Burma‎ 232 ‎276‎ 329 ‎384‎ 462 ‎237‎ 192 ‎292‎ 463 95
‎Cambodia‎ 10 34 50 75 49 47 56 35 52 89
‎China - Taiwan born‎ 0 0 0 0 ‎1,344‎ 1,091 ‎577‎ 252 ‎266‎ 275
‎Hong Kong S.A.R.‎ 215 ‎203‎ 101 79 ‎109‎ 113 88 50 49 37
‎India‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
‎Indonesia‎ 152 ‎161‎ 447 ‎223‎ 329 ‎399‎ 213 ‎111‎ 152 ‎148‎
Iran ‎383‎ 334 ‎313‎ 525 ‎785‎ 365 ‎363‎ 450 ‎543‎ 839
‎Iraq‎ 41 57 34 61 57 16 37 19 32 48
‎Israel‎ 45 68 28 58 87 66 ‎109‎ 40 50 38
‎Japan‎ 322 ‎431‎ 293 ‎259‎ 447 ‎633‎ 450 ‎264‎ 246 ‎231‎
Jordan 72 ‎104‎ 47 43 79 51 27 29 52 37
‎Korea, North‎ 1 0 3 0 0 2 3 0 0 5
‎Kuwait‎ 12 24 20 22 19 16 14 13 5 14
‎Laos‎ 9 0 1 4 2 6 7 3 0 6
‎Lebanon‎ 53 43 34 56 49 34 27 44 54 54
‎Malaysia‎ 58 45 40 43 68 98 57 48 22 31
‎Maldives‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Mongolia‎ 13 9 4 16 40 34 19 42 ‎112‎ 70
‎Nepal‎ 168 ‎159‎ 87 ‎283‎ 521 ‎1,754‎ 1,775 ‎1,789‎ 1,457 ‎1,191‎
Oman 0 0 4 3 0 2 0 3 1 1
‎Pakistan‎ 1,772 ‎2,109‎ 1,469 ‎2,484‎ 0 0 0 0 0 -
‎Qatar‎ 2 4 2 3 3 0 3 0 6 0
‎Saudi Arabia‎ 17 40 43 34 25 16 7 19 18 13
‎Singapore‎ 10 15 20 26 37 45 27 13 17 8
‎Sri Lanka‎ 312 ‎270‎ 162 ‎261‎ 403 ‎592‎ 287 ‎286‎ 259 ‎299‎
Syria 49 23 22 43 31 28 10 17 20 16
‎Thailand‎ 64 65 69 90 ‎155‎ 119 63 60 46 37
‎United Arab Emirates‎ 8 15 29 33 22 7 11 6 10 13
‎Yemen‎ 36 45 28 37 91 12 17 23 22 21

‎Asia Total‎ 7,461 ‎6,485‎ 5,263 ‎6,801‎ 6,346 ‎6,557‎ 6,310 ‎6,462‎ 7,403 ‎7,151‎

‎Europe‎

‎Albania‎ 3,706 ‎3,850‎ 3,428 ‎3,483‎ 2,086 ‎2,035‎ 2,207 ‎2,279‎ 1,564 ‎1,229‎
Armenia ‎472‎ 530 ‎378‎ 363 ‎329‎ 449 ‎531‎ 581 ‎484‎ 567
‎Aruba‎ 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
‎Austria‎ 84 75 61 46 36 43 35 38 29 30
‎Azerbaijan‎ 207 ‎181‎ 175 ‎141‎ 153 ‎164‎ 199 ‎157‎ 111 77
‎Belarus‎ 405 ‎415‎ 505 ‎512‎ 465 ‎623‎ 556 ‎531‎ 499 ‎517‎
Belgium 47 76 50 25 21 26 21 25 15 20
‎Bosnia and Herzegovina‎ 35 37 47 34 13 30 34 41 42 40
‎Bulgaria‎ 3,545 ‎3,733‎ 2,818 ‎2,416‎ 1,925 ‎2,796‎ 2,470 ‎2,583‎ 1,711 ‎1,328‎
Croatia 92 ‎111‎ 68 36 19 52 43 27 22 29
‎Cyprus‎ 14 22 29 8 5 15 3 7 9 5
‎Czech Republic‎ 82 79 91 58 53 ‎125‎ 85 75 42 26
‎Denmark‎ 48 50 31 27 8 20 17 17 16 14
‎Estonia‎ 26 65 49 22 21 33 26 19 14 16
‎Finland‎ 80 61 25 14 15 15 29 26 31 13
‎France‎ 333 ‎429‎ 292 ‎160‎ 147 ‎215‎ 159 ‎184‎ 188 ‎197‎
French ‎Polynesia‎ 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0
‎French Southern and Antarctic Lands‎ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
‎Georgia‎ 137 ‎190‎ 104 ‎136‎ 122 ‎193‎ 314 ‎179‎ 225 ‎221‎
Germany ‎1,195‎ 1,617 ‎1,191‎ 757 ‎454‎ 472 ‎510‎ 572 ‎540‎ 536
‎Greece‎ 42 73 66 38 39 41 58 62 54 55
‎Guadeloupe‎ 0 2 2 0 1 0 5 0 0 0
‎Hungary‎ 168 ‎144‎ 100 93 57 ‎122‎ 71 ‎118‎ 87 67
‎Iceland‎ 22 10 20 7 8 9 7 1 6 7
‎Ireland‎ 367 ‎318‎ 204 86 65 ‎157‎ 113 76 55 50
‎Italy‎ 274 ‎280‎ 128 56 50 ‎126‎ 74 90 91 86
‎Kazakhstan‎ 256 ‎259‎ 255 ‎263‎ 268 ‎242‎ 251 ‎159‎ 135 ‎108‎
Kyrgyzstan 46 81 60 67 61 ‎138‎ 116 94 80 81
‎Latvia‎ 110 ‎112‎ 120 96 98 98 88 58 53 35
‎Liechtenstein‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Lithuania‎ 1,020 ‎823‎ 901 ‎958‎ 1,139 ‎2,039‎ 1,385 ‎638‎ 353 ‎192‎
Luxembourg 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0
‎Macau S.A.R.‎ 53 54 7 2 0 2 1 6 4 1
‎Macedonia‎ 209 ‎210‎ 169 ‎133‎ 111 ‎123‎ 106 ‎183‎ 151 ‎163‎
Malta 3 6 9 2 0 6 4 0 2 0
‎Martinique‎ 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2
‎Moldova‎ 166 ‎185‎ 198 ‎151‎ 173 ‎244‎ 325 ‎193‎ 152 ‎163‎
Monaco 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
‎Montenegro‎ - - - - - - - - 1 29
‎Netherlands‎ 100 ‎102‎ 61 27 25 52 40 51 52 45
‎Netherlands Antilles‎ 1 7 6 0 5 3 1 11 6 2
‎New Caledonia‎ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
‎Northern Ireland (DV only)‎ 54 52 27 18 5 26 24 31 20 16
‎Norway‎ 35 32 23 8 5 14 8 9 19 17
‎Poland‎ 0 0 0 0 ‎2,631‎ 2,897 ‎3,256‎ 2,957 ‎2,090‎ -
‎Portugal‎ 74 36 24 16 9 28 22 15 6 8
‎Reunion‎ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
‎Romania‎ 3,026 ‎3,268‎ 2,460 ‎1,899‎ 953 ‎1,425‎ 1,147 ‎1,515‎ 1,258 ‎893‎
Russia ‎2,013‎ 2,209 ‎2,564‎ 1,494 ‎1,275‎ 1,521 ‎1,333‎ 0 0 -
‎Serbia‎ - - - - - - - - 13 ‎261‎
Serbia ‎and Montenegro‎ 407 ‎304‎ 373 ‎279‎ 109 ‎208‎ 205 ‎201‎ 252 0
‎Slovakia‎ 253 ‎277‎ 194 ‎228‎ 190 ‎290‎ 217 ‎213‎ 128 96
‎Slovenia‎ 5 10 8 1 4 2 9 1 1 4
‎Spain‎ 96 80 56 17 25 52 29 61 35 49
‎Sweden‎ 126 ‎160‎ 115 56 35 72 43 46 50 61
‎Switzerland‎ 272 ‎251‎ 176 79 50 93 78 58 72 44
‎Tajikistan‎ 44 56 80 26 63 35 54 32 27 33
‎Turkey‎ 1,520 ‎931‎ 669 ‎590‎ 702 ‎1,180‎ 1,192 ‎826‎ 709 ‎755‎
Turkmenistan 45 26 23 22 18 41 50 46 44 40
‎Ukraine‎ 2,657 ‎3,461‎ 3,491 ‎2,443‎ 3,395 ‎2,935‎ 3,191 ‎3,309‎ 3,119 ‎3,333‎
Uzbekistan ‎256‎ 338 ‎449‎ 442 ‎614‎ 787 ‎975‎ 926 ‎958‎ 1,067
‎Vatican City‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Yugoslavia, Federal Republic of‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‎Europe Total‎ 24,228 ‎25,685‎ 22,385 ‎17,837‎ 18,056 ‎22,321‎ 21,721 ‎19,330‎ 15,625 ‎12,634‎

‎North America‎

‎Bahamas, The‎ 7 4 17 16 8 6 12 10 9 6

‎North America Total‎ 7 4 17 16 8 6 12 10 9 6

‎Oceania‎

‎Australia‎ 121 ‎218‎ 211 ‎157‎ 99 ‎215‎ 172 ‎331‎ 318 ‎174‎
Cook ‎Islands‎ 3
‎Fiji‎ 478 ‎461‎ 412 ‎488‎ 459 ‎317‎ 410 ‎281‎ 336 ‎273‎
Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
‎Marshall Islands‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Micronesia, Federated States of‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Nauru‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
‎New Zealand‎ 82 93 ‎113‎ 132 62 ‎118‎ 79 ‎131‎ 118 70
‎Palau‎ 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
‎Papua New Guinea‎ 2 3 6 1 3 7 0 3 0 5
‎Samoa‎ 2 4 6 3 0 0 6 2 5 1
‎Solomon Islands‎ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
‎Tonga‎ 19 18 37 20 2 16 23 21 51 14
‎Tuvalu‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‎Vanuatu‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‎Oceania Total‎ 704 ‎797‎ 787 ‎801‎ 625 ‎675‎ 692 ‎769‎ 831 ‎541‎

‎South America, Central America, and the Caribbean‎

‎Antigua and Barbuda‎ 0 1 2 0 0 0 4 1 1 1
‎Argentina‎ 85 ‎147‎ 139 59 96 ‎143‎ 102 69 58 45
‎Barbados‎ 9 7 6 5 1 2 1 3 3 4
‎Belize‎ 2 4 15 3 0 1 0 0 0 3
‎Bolivia‎ 22 30 21 14 41 49 30 50 94 36
‎Brazil‎ 219 ‎232‎ 300 ‎211‎ 99 ‎206‎ 107 ‎231‎ 160 ‎232‎
Chile 32 38 25 6 10 3 9 13 26 28
‎Colombia‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
‎Costa Rica‎ 19 29 42 9 1 8 7 18 12 6
‎Cuba‎ 880 ‎1,123‎ 579 ‎456‎ 503 ‎314‎ 402 ‎294‎ 364 ‎109‎
Dominica 13 16 18 15 1 8 5 6 2 4
‎Ecuador‎ 140 ‎131‎ 137 ‎348‎ 176 ‎181‎ 391 ‎131‎ 138 75
‎Grenada‎ 6 2 8 0 3 0 0 2 1 2
‎Guatemala‎ 82 46 33 17 11 5 5 4 9 13
‎Guyana‎ 47 52 29 9 17 21 15 12 29 7
‎Haiti‎ 69 87 0 0 0 0 0 0 0 -
‎Honduras‎ 53 17 23 21 3 9 10 6 11 5
‎Nicaragua‎ 48 22 8 9 0 15 10 9 7 8
‎Panama‎ 9 17 27 6 5 3 13 4 10 6
‎Paraguay‎ 12 19 2 7 0 2 8 7 2 7
‎Peru‎ 355 ‎411‎ 401 ‎571‎ 813 ‎810‎ 863 ‎1,406‎ 1,566 ‎922‎
Saint ‎Kitts and Nevis‎ 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0
‎Saint Lucia‎ 7 5 4 0 2 2 0 1 1 1
‎Saint Vincent and the Grenadines‎ 6 6 5 1 1 0 1 0 0 0
‎Suriname‎ 3 9 7 4 1 7 0 0 0 3
‎Trinidad and Tobago‎ 184 ‎139‎ 209 52 30 28 32 34 60 55
‎Uruguay‎ 5 8 16 5 13 20 21 3 4 2
‎Venezuela‎ 129 ‎133‎ 208 85 ‎101‎ 187 ‎126‎ 158 ‎169‎ 125

‎South America, Central America, and the Caribbean Total‎ 2,438 ‎2,731‎ 2,265 ‎1,914‎ 1,929 ‎2,024‎ 2,163 ‎2,462‎ 2,729 ‎1,699‎

‎Grand Totals‎ ‎51,565‎ 54,115 ‎47,715‎ ‎45,450‎ ‎43,368‎ ‎50,810‎ 48,044 ‎48,151‎ ‎46,144‎ ‎40,077‎
کیس نامبر:  2009as34700
دریافت نامه اول: ‎may 27‎
تاریخ کارنت شدن:  بولتن ‎june‎
(واقعا یکسال از زمان رسیدن نامه اول گذشت)
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎1 june‎
تاریخ مصاحبه کنسل شده: ‎15 july‎  
تغییر تاریخ مصاحبه به ‎:1 july‎
تغییر تاریخ مصاحبه به ‎:1 sep‎
دریافت ویزا:روز مصاحبه
اقدام برای سیتزن شیپ: ‎Dec 2015‎
انگشت نگاری: ‎Feb 2016‎
رسیدن نامه ی مصاحبه: ‎May 14th 2016‎
مصاحبه ‎: Jun 14th 2016‎
مراسم قسم: ‎Jun 16th 2016‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Masoud
__اینجا__ هم قبلا در مورد این آمار صحبت شده بود.
شماره کیس: ‎AS93XX‎
نامه اول: ‎2007 4th April‎
ارسال مدارک: ‎9th May 2007‎
دریافت پاکت دوم: ‎23rd March 2008‎
مصاحبه: ‎6th May 2008‎
كليرنس: ‎13th May 2008‎
دريافت ويزا: ‎9th June 2008‎
دریافت کارت: ‎11th July 2008‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
سلام
میشه منبع اطلاعات جالب توجهتونو بگید. با سپاس
کیس نامبر32000
نامه اول:6 ‎may‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
ahmad54 نوشته:
سلام
میشه منبع اطلاعات جالب توجهتونو بگید. با سپاس
کیس نامبر32000
نامه اول:6 ‎may‎
دفتر امور ویزای وزارت امور خارجه آمریکا
شماره کیس: ‎AS93XX‎
نامه اول: ‎2007 4th April‎
ارسال مدارک: ‎9th May 2007‎
دریافت پاکت دوم: ‎23rd March 2008‎
مصاحبه: ‎6th May 2008‎
كليرنس: ‎13th May 2008‎
دريافت ويزا: ‎9th June 2008‎
دریافت کارت: ‎11th July 2008‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان