بیمه مسافرتی و درمانی
با توجه به اینکه پس از ورود به مقصد انتخاب شده برای مهاجرت تا دریافت مدارک و یافتن شغل مناسب همراه با بیمه مدت زمانی طول خواهد کشید و در این مدت زمان مهاجر فاقد بیمه مربوط به کشور مقصد خواهد بود لذا استفاده از بیمه های مسافرتی بین المللی یکی از بهترین انتخابها برای آرامش خاطر مهاجران و مسافران در این پریود زمانی خواهد بود.
تا تاریخ اول ژانویه 2011 بیمه نامه های دو شرکت بیمه AXA وMAPFRE در ایران قابل صدور بود که شرکت بیمهAXA به خاطر تحریمها قرارداد را با ایران تمدید ننمود و حالا تنها شرکت صادر کننده بیمه مسافرتی در ایران شرکت اسپانیاییMAPFRE میباشد .این بیمه نامه ها دارای شرایط منحصر به فردی میباشند که برای اطلاع دوستان خلاصه ای از تعهدات و عملکرد این بیمه نامه ها را جمع آوری کرده و به اشتراک میگذارم.
مزایای بیمه نامه درمانی مسافران عازم به خارج از کشور (مفری)
الف) پوششها و مزایای شخصی
1ـ هزینه¬های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی شرکت امدادرسان مفری هزینه¬های معمول، متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه شده را، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.
گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری برای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه شده با مرکز درمانی و پزشکان معالج تماسهای تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.
فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت)
2ـ جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده شرکت امدادرسان مفری نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه شده، گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری در مورد مراکز درمانی¬ای که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری طی تماسهای تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسبترین وسیله، تصمیم گیری می¬نماید. در مورد حوادث جزیی و یا بیماریهایی که به صورت سرپایی مداوا میشوند و به اعتقاد گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری بازگشت بیمه شده به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمکهای پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.
3ـ پرداخت هزینه¬های فوری دندانپزشکی
شرکت امدادرسان مفری در صورت نیاز، هزینه¬های فوری دندانپزشکی را به بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف 400 یورو در مورد تعهدات 50.000 یورویی و تا سقف 150 یورو در مورد تعهدات 10.000 یورویی پرداخت می¬نماید.
فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه¬های به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود میگردد.
4ـ بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور
به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی شرکت امدادرسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور مبدا (محل اقامت)را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه¬ای که در ابتدای سفر مورد اسفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.
5ـ بازگرداندن جسد متوفی
در صورت فوت بیمه شده شرکت امدادرسان مفری تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه¬های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می¬نماید.
تبصره: پرداخت هزینه¬های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی میباشد.
6ـ سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده
در صورتی که بیمه شده به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود، شرکت امدادرسان مفری مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو پرداخت خواهد نمود.
7ـ بازگشت به اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه¬ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد شرکت امدادرسان مفری هزینه سفر او به محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود.
8ـ تحویل دارو
شرکت امدادرسان مفری هزینه¬های اضطراری ارسال دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه شده در صورتی که توسط پزشک معالج وی حتی پیش از سفر تجویز شده باشد پرداخت خواهد نمود.
9ـ ارسال پیامها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
شرکت امدادرسان مفری مسئولیت ارسال پیامهای اضطراری بیمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه شده شرکت امدادرسان مفری اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان، نشانی بیمارستانها، مراکز پزشکی، داروخانه¬ها و آمبولانسها به استثنای مراکز تشخیص ـ درمانی در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد.
10ـ حواله تضمینی وجوه نقد
شرکت امدادرسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وسیله قانونی از جانب بیمه شده تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه شده میبایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی شرکت امدادرسان مفری در ایران به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.
11ـ حواله وجه نقد
چنانچه بیمه شده در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه پول نقد خود را از دست بدهد شرکت امدادرسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.
12ـ فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
در صورت فقدان موارد یاد شده در خارج از کشور شرکت امدادرسان مفری هزینه¬های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.
13ـ معاضدت حقوقی
شرکت امدادرسان مفری هزینه¬های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تاسقف 1500 یورو و یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.
ب ـ پوششها و مزایای بار همراه مسافر
پرداخت هزینه¬های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه شدگان مطابق مندرج در بند ب بر اساس شرایط زیر صورت می¬گیرد.
1ـ جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل شرکت امدادرسان مفری علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما به بیمه شده پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه شده باید فهرستی از مشخصات و محتویات ، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا، و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت امدادرسان مفری اعلام نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمانهای بین المللی حمل بار محاسبه خواهد گردید.
حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دائم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین میشود و از 21 روز کمتر نمیباشد. پول، جواهرات، کارتهای اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تعهد مستثنی میباشند.
2ـ جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد شرکت امدادسان مفری هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش میدهد.
در کلیه موارد، اسناد موید و وقوع حادثه که به تائید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد میبایست ملزم به درخواست بیمه شده باشد.

[[/color]
3ـ یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
شرکت امدادرسان مفری راهنماییهای لازم در صورت نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه شده ارائه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد بیمه شده یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.
ج : پوشش تاخیر در حرکت
در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه شده حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد، شرکت امدادرسان مفری به شرط ارائه نسخه اصلی صورتحسابهای مربوطه، هزینه¬های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر (از قبیل هزینه¬های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقفهای مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :
1ـ در صورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد تا سقف 45 یورو
2ـ در صورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد تا سقف 45 یورو اضافه بر بند 1
3ـ در صورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد تا سقف 45 یورو اضافه بر بند 2
4ـ در صورتی که تاخیر بیش از 24اعت باشد تا سقف 45 یورو اضافه بر بند 3
حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق 180 یورو میباشد، هر گونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی، فرودگاههای مبدا و مقصد و یا شرکتهای خدماتی طرف قرارداد آنها و همچنین تاخیرهای مربوطه به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی میباشد.
ـ شرایط و محدودیتهای مربوط به بند ج (تاخیر در حرکت) عبارتند از :
1ـ بیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه شده میبایست تائیدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.
2ـ خسارتهای مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب رزرو جا ، برای حرکت بیمه شده مقرر بوده محاسبه خواهد گردید.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
سلام sasan-rock
خوب عزیزم چرا آدرس دفترشونو و همچنین آدرس پستیشونو ندادی ؟ قیمت بیمه نامه هاشون چنده ؟ آیا خودشما خرید کردین ؟ خوب اینارو باید بگی دیگه دلبندم!!؟
اینجاس که تجربه بخرج دادی ها!!!
مهاجر خانوادگی (F3) ساکن لانگ ایلند نیویورک و به زودی دالاس ، تقاضای اولیه سپتامبر 2002 - صدور ویزا نوامبر 2014
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: maaref
(2011-04-03 ساعت 10:57)amjad نوشته:  
سلام sasan-rock
خوب عزیزم چرا آدرس دفترشونو و همچنین آدرس پستیشونو ندادی ؟ قیمت بیمه نامه هاشون چنده ؟ آیا خودشما خرید کردین ؟ خوب اینارو باید بگی دیگه دلبندم!!؟
اینجاس که تجربه بخرج دادی ها!!!

آدرس دفتر و آدرس پستي رو ميشه با پيغام خصوصي براي متقاضيان ارسال كنن تا تبليغ محسوب نشه.
[en] PD: Jan. 6, 2001
Visa: July 2012
F4
[/en]
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: maaref
برای دریافت بیمه نامه MAPFREمیتوان با مراجعه به هر کدام از شعب بیمه پارسیان در تمام کشور به راحتی در عرض مدت کوتاه صاحب این بیمه نامه شد.داشتن گذرنامه برای صدور الزامیه چون شماره گذرنامه در بیمه نامه ثبت میشه.شخصا یکبار در ترکیه از این بیمه استفاده کردم که آمبولانس را تا دم در هتل فرستادند و بدون پرداخت هیچ مبلغی تمام مراحل درمانی(شکستگی پا در اسکی) انجام گرفت.مادر من هم در اولین سفر به آمریکا هم از این بیمه نامه استفاده کرد و کاملا راضی بود.نکته مهم اینه که چون یک شرکت اسپانیایی(با حمایت آمریکا) میباشد قابل اطمینان بوده ودر سه نقطه جهان یعنی بحرین و دابلین و مادرید دارای مرکز جوابدهی تلفنی بوده و حتی دارای اپراتور فارسی زبان میباشد(قابل توجه دوستانی که در یادگیری انگلیسی کم کاری میکنند!)
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، mavarfan ، amjad ، nastaran86 ، dreamer60 ، farshid.ok1

بسیار ممنونم؛ لطفا بفرمایید آیا داشتن این بیمه نامه از نظر قوانین آمریکا برای یک توریست الزامی است؟
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2011-04-11 ساعت 09:41)محمد عبد خدا نوشته:  
بسیار ممنونم؛ لطفا بفرمایید آیا داشتن این بیمه نامه از نظر قوانین آمریکا برای یک توریست الزامی است؟
داشتن بیمه مسافرتی برای دریافت ویزای ورود به آمریکا(توریستی یا لاتاری یا مهاجرت خانوادگی) الزامی نیست .
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: محمد عبد خدا ، nastaran86 ، dreamer60
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان