نگاهی به موقعیت متولدین خارجی ایرانی تبار در ایالات متحده

[عکس: 20090130015610!Iranian_American_distribu...review.png]
شیرین حکیم زاده ، دیوید دیکسون ترجمه و تلخیص سارا پیرزاده

در حالیکه تیترهای خبری حکایت از تشدید تنش های میان ایران و آمریکا در رابطه با برنامه هسته ای ایران دارد، توجه کمی به جمعیت ایرانیان آمریکایی متولد ایران شده است. این نوشته به بررسی تعداد، رشد و توزیع جغرافیایی این گروه از ایرانیان در طی سالهای 1990-2006 پرداخته است.

سابقه تاریخی
متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا جمعیت نسبتا جدیدی هستند که مهاجرت آنها به آمریکا در حدود سالهای انقلاب اسلامی ایران (1978-1979) صورت گرفته است. مهاجرت ایرانیان را می توان به صورت دو موج پشت سر هم در قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد. موج اول که در اواسط سالهای 1950 آغاز شد و تا ابتدای انقلاب ادامه داشت، عمدتا شامل خانواده های مرتبط با دستگاه حکومت محمد رضا شاه و نیز دانشجویانی بود که برای ادامه تحصیل و تامین نیازهای اقتصاد در حال رشد و منکی بر نفت کشورشان به آمریکا مهاجرت می کردند. جمعیتی حدود 34,000 نفر در این سالها ایران را ترک و به آمریکا وارد شدند.
از انقلاب اسلامی تا کنون شاهد موج دوم مهاجرت هستیم که عمدتا شامل تبعید شدگان، پناهندگان سیاسی و پناهجویان می باشد. در حدود 330,000 نفر در طول این مدت به ایالات متحده وارد شده اند. تبعید شدگان عمدتا شامل اقلیتهای قومی و مذهبی نظیر یهودی ها، ارمنیان و آشوریان و ... بوده است. گروه دیگر این مهاجران شامل مردان جوانی است که برای فرار از خدمت نظام وظیفه و جنگ ایران و عراق به آمریکاگریخته اند و نیز زنان جوان و خانواده هایی که به دلایل سیاسی و تحصیلی به آمریکا مهاجرت کرده اند.
- بین سالهای 1980 تا 1990، تعداد متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از 121,505 نفر در سال 1980به 210,941 نفر در سال 1990 رسیده که افزایشی حدود 73/6 درصد را نشان می دهد.
- بنا بر داده های اداره آمارهای مهاجرت ( OIS )، از سال 1970 تا سال 2004، تعداد 356,642 نفر مهاجر ایرانی اجازه ورود به ایالات متحده را گرفته اند. از این مقدار، حدود 13 درصد (4,797) بین سالهای 1970 و 1980، 43 درصد (154,857) بین سالهای 1981 و 1990 و 32 درصد (112,597) بین سالهای 1991 و 2000 وارد آمریکا شده اند. بنا بر آمار فوق، بیشتریت تعداد مربوط به سال 1990 می باشد. (نمودار شماره 1) تنها 41,211 ویزای مهاجرتی بین سالهای 2001 تا 2004 به ایرانیان داده شده است.
- بر اساس آمارهای OIS، از تعداد 319,075 نفر مهاجر ایرانی که در بین سالهای 1980 و 2004 اجازه ورود به آمریکا را گرفته اند، تعداد 83,376 نفر (26 درصد) (بیش از یک نفر از هر چهار نفر مهاجر ایرانی)، پناهندگان و پناهجویانی بوده اند که اقامت دائم آمریکا را گرفته اند.


[عکس: attachment.php?aid=2249]
[attachment=2249]
نمودار شماره 1: مهاجران ایرانی تبار آمریکا ( 1970-2000 )

نکته: این نمودار هم شامل مهاجرین قانونی و هم کسانی است که پس از ورود اجازه اقامت گرفتند.
بنابراین نقطه صعود نمودار تا حدی نتیجه افرادی است که در سالهای 1980 وارد آمریکا شده اند ولی تا اوایل سالهای 1990 اجازه اقامت خود را دریافت نکرده اند.
منبع: سازمان امنیت داخلی آمریکا، اداره آمارهای مهاجرتی، سالنامه آمارهای مهاجرتی

بررسی اجمالی متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از نظر آماری
- بنا بر داده های سازمان سرشماری آمریکا، حدود 283,225 متولد خارجی ایرانی تبار در سال 2000 در آمریکا زندگی می کنند. در حالیکه، انجمن ایرانیان مقیم آمریکا مقدار واقعی آنها را بسیار بیش از آن می داند.
- طبق نتایج سرشماری سال 2000، از جمعیت 31/1 میلیون خارجی در آمریکا، فقط 0/91 درصد آنان مهاجرانی از ایران بودند.
- بین سالهای 1990 و 2000، جمعیت متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از 210,941 نفر به 283,225 نفر رسیده است و این نشان دهنده افزایشی حدود 34 درصد (72,284 نفر) می باشد.
- اگرچه بنابر سرشماری سال 2000، مهاجران ایرانی در تمام 50 ایالت آمریکا زندگی می کنند، 55/9 درصد (158,613 نفر) آنها در کالیفرنیا سکونت دارند و این یعنی بیش از نیمی از این جمعیت. سایر ایالتهای آمریکا با بیشترین آمار ایرانیان مهاجر عبارتند از نیویورک (17,323 نفر یا 6/1 درصد)، تگزاس (15,581 نفر یا 5/5 درصد)، ویرجینیا ( 10,889 نفر یا 3/8 درصد) و مری لند (9,733 یا3/4 درصد)
- در سال 2000، بیشترین تعداد مهاجران ایرانی در کلان شهرهایی چون لس آنجلس (41 درصد)،
سان فرانسیسکو (10 درصد)، نیویورک سیتی (8 درصد) و واشینگتن دی سی (7 درصد) سکونت داشته اند. سه شهر بعدی با بیشترین تعداد مهاجران ایرانی عبارتند از سن دیگو، دالاس و هوستن .
- بنابر آمارهای وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2005، تعداد 5,314 ویزای مهاجرتی به ایرانیان داده شده که اکثریت این مقدار (2,900) از طریق درخواستهای فامیلی درجه یک (والدین، فرزندان و همسر) و بقیه (1,808) بر اساس اولویتهای خویشاوندی و شغلی، ویزای بازگشت (Returning residents
ویزای قرعه کشی تنوع فرهنگی (Diversity immigrants) و مهاجران نیروهای نظامی داده شده است.
- بین سالهای 2000 و 2005، بیشترین تعداد ویزای غیر مهاجرتی صادره برای ایرانیان عبارتند از ویزای تحصیل (20 درصد)، ویزای کار (21 درصد)، ویزای مقامات دولتی (19 درصد)، ویزای نوع K ( به مردان و زنانی داده می شود که قصد ازدواج با یک شهروند آمریکایی را داشته باشند) ( 18 درصد) و ویزای توریستی (12 درصد).

نمودار شماره 2: ویزای غیر مهاجرتی صادره برای ایرانیان ( 2000-2005 )

[عکس: attachment.php?aid=2248]
[attachment=2248]

نکته: داده های این جدول بر اساس گفته های خود افراد مبنی بر داشتن ملیت ایرانی
جمع آوری شده است و نه محل تولد آنها
منبع: وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش اداره امور ویزا

بررسی اجمالی متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از نظر اجتماعی- اقتصادی
- اگرچه بر اساس آمار سال 2000، 40/3 درصد کل جمعیت متولدین خارجی آمریکا توانسته اند
اجازه اقامت قانونی این کشور را بدست آورند، این آمار در مورد مهاجران ایرانی 60/7 درصد است (3 نفر از هر 5 نفر)
- در سال 2000، از میان متولدین خارجی ایرانی تبار، 92/1 درصد به زبانی غیر از انگلیسی در خانه صحبت می کنند، در حالیکه این آمار در مورد سایر گروههای متولدین خارجی مقیم آمریکا 83 درصد است.
- بنا بر سرشماری سال 2000، در مقایسه با سایر گروههای خارجی مقیم آمریکا (24 درصد)، 50/9 درصد از مهاجران ایرانی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند.
- مهاجران ایرانی دارای نرخ مشارکت نیروی کار بالاتری در مقایسه با جمعیت سایر مهاجران ( 60/6 درصد) هستند (63/1 درصد) . از میان نیروی کار واحدهای غیر نظامی، درصد بیکاری در میان مهاجران ایرانی 4/7 درصد و در میان مهاجران غیر ایرانی 6/8 درصد بوده است.
- در سال 2000، سه گروه شغلی که بیشترین تعداد مهاجران خارجی ایرانی تبار در آن مشغول به کار بوده اند عبارتند از مدیریت و مشاغل حرفه ای ( 51/8 درصد)، مشاغل اداری و تجاری ( 27/5 درصد) و مشاغل خدماتی ( 9 درصد)؛ در واقع بیش از نیمی از مهاجران ایرانی آمریکا در مشاغل حرفه ای و مدیریتی مشغول به کار بوده اند. در حالیکه 28/4 درصد جمعیت مهاجران غیر ایرانی در مشاغل مدیریتی و حرفه ای، 20 درصد در مشاغل خدماتی و 19/9 درصد در مشاغل اداری و تجاری بوده اند.
- طبق سرشماری سال 2000، نرخ خود اشتغالی متولدین خارجی ایرانی تبار تقریبا دو برابر همین مقدار در مورد سایر متولدین خارجی آمریکاست؛ یعنی 11/6 درصد در مقابل 6/5 درصد.
- در سال 2000، متوسط درآمد سالانه مردان و زنان متولد خارج ایرانی تبار که به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده اند، به ترتیب عبارت است از 52,333 و 36,422 دلار. در حالیکه ارقام فوق برای مردان و زنان متولد خارج غیر ایرانی تبار به ترتیب عبارتند از 30,288 و 25,260 دلار. این آمارها نشان می دهد مردان متولد خارج ایرانی تبار 42 درصد بیش از دیگر مردان مهاجر و زنان متولد خارج ایرانی تبار 31 درصد بیش از دیگر زنان مهاجر درآمد داشته اند.

ژانویه 2006

منبع: http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=404
prz_sara@yahoo.comایمیل مترجم:


فایل‌های پیوست پیش‌نمایش تصاویر

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: rs232 ، laili ، storagemeter ، ساشا ، hamed_gh ، dreamer60 ، comrun ، saied-k ، RosalovesUSA ، free_free ، OverLord ، Afies ، taherifar
محسن جان !

با تشكر از مطالب مفيدي كه نوشتيد !

با توجه به سير مهاجرت چند ساله اخير ايرانيان به امريكا ( و كلاً خارج از ايران ) كه اكثر اونها رو جوانان و افراد تحصيلكرده و متخصص تشكيل مي دهند ، فكر مي كنم اين امار تا امروز (2011) بايد رشد مثبتي از نظر كيفي و كمي كرده باشه .

احتمالا امروز درامد خالص ايراني تبار ها بيشتر و همچنين اماري مثل پراكندگي اونها در ايالتهاي غير از كاليفرنيا نيز بيشتر شده است.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: taherifar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان