آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

به امید دیدار!
دوستان و یاران با وفا و همیشگی مهاجرسرا

جریان سیال زندگی ام در این روزها شتاب بیشتری گرفته و اوقات کمتری را برای تخصیص به مهاجرسرا و شما دوستان در اختیارم قرار داده است.
اعتقاد دارم که یا نباید مسئولیتی را برعهده بگیرم، یا اگر گرفتم باید به نحو احسن به انجام برسانم.
متاسفانه درشرایط کنونی انجام مسئولیت به نحو شایسته برایم میسر نیست بنابراین ترجیح می دهم میدان را برای افراد تازه نفس و پرانرژی باز کنم.
امیدوارم باز هم توفیق فعالیت در مهاجرسرا و کمک به هموطنانم را در آینده بیابم. تا آن موقع همچنان گهگاهی به انجمن سر خواهم زد و با شما دیدار تازه خواهم کرد، اما نه در کسوت مدیر.

موفق باشید.
‎[en] PD: Jan. 6, 2001‎
Visa: ‎July 2012‎
F4
‎[/en]‎
یافتن نقل قول‌ها
واقعا غیر منتظره بود! دلم میخواست یکسالی رو که پیش رو داریم شما هم با ما باشی. ‎Sad
آرزوی موفقیت برات دارم.
به امید دیدار. این یادگاری رو از من داشته باش (فکر کنم جاش اینجاست):

[font=Impact]

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

[/font]
2013AS81xx‎ ‫(٢ نفر) دیدن قبوﻟﮯ: ٢ ﻣﮯ ۲۰۱۲ ارسال فرم‌ها: ٢٣ ﻣﮯ با ایمیل مصاﺣﺒﮧ: ۴ جون ۲۰۱۳، ایروان، برگهٔ آﺑﮯ سفرناﻣﮧ کلیرنس: ۹ آگوست، ویزا: ۱۵ آگوست مقصد: ‪Seattle, ‎WA (resident since Sep 4, 2013)
سفرنامه‌های آمریڪا جدول مقایسهٔ شهرهای آمریڪا برندگان ساکن ایالات متحده روی نقشه آموزش کاربری حرفه‌ای مهاجرسرا ‫۱۱۸ مهاجرسرا
‪“You ‎will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that‎ barks.” ‎- Winston Churchill
یافتن نقل قول‌ها
امیدوارم در تمام عرصه های زندگی موفق باشید ‎...‎ و حتی همون گهگاهی هم که شده سر بزنید و ما رو تنها نگذارید.
‎2013AS4xxx‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: امیر مهاجر ، الهه سابق ، SH1A2R3 ، frozen mind ، mitr.p ، zina s ، batis2010 ، mehdiii ، daria ، ساری ، Tomas ، Emad_L ، msar
فروزن عزیز، همراه همیشگی مهاجرسرا. قطعا بچه ها جای خالی شما رو حس خواهند کرد. امیدوارم هر جا باشی روزگارت خوش و دنیا به کامت باشه ‎Smile
ویزا ازدواجی/اقدام اول ژانویه ‎2012/‎ اپروو: اول جون/گرفتن کیس نامبر آخر جولای/تکمیل مدارک در ‎NVC:‎ سوم ژانویه 2013/مصاحبه: آخر اپریل 2013/ویزا یکضرب از ابوظبی
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: امیر مهاجر ، online27H ، SH1A2R3 ، amir0_0amir ، Omidooo ، frozen mind ، mitr.p ، zina s ، ASALI ، batis2010 ، mehdiii ، ساری ، Tomas ، Emad_L ، msar
چی‌ شد؟چرا یک دفعه؟یک مدیر باحال و سرزنده داشتیم اونم می‌خواد بره؟Sad.امیدوارم که این جریان سیال زندگی‌ شما همیشه پر از خوشی‌ و شادی باشد.به امید دیدارSmile
‎***2012AS16‎
تاریخ دریافت ویزا:29 ‎March‎
تاریخ ورود به آمریکا ‎:June 1‎
تاریخ دریافت گرین کارت ‎: 20 June,Big Grin
تعداد افراد با این کیس:3
یافتن نقل قول‌ها
اینم یه شوک غیر منتظره دیگه ‎...‎
از اونجایی که خودتم میدونی که چقدر قبول دارم شمارو و از اونجایی که همه کاربرا میدونن که چقدر شما بیطرفی رو در هر مشکلی بین کاربرا لحاظ میکنین فقط میتونم بگم متاسفم که شمارو کم در کنارمون میبینم ولی خواهشم از شما اینه که مارو حداقل از دیدار هفتگیتون در مهاجرسرا بی نصیب نکنید ‎...‎
یاد شما به عنوان یک مدیر مسئول و دلسوز و عادل همیشه در ذهنمون خواهد موند...
به امید موفقیت در تمام مراحل زندگی برای شما.
یافتن نقل قول‌ها
امیدوارم همیشه موفق باشید . اینطور که فهمیدم فقط از کسوت مدیریت استعفا دادین و گرنه کماکان پیشمون میاید نه ؟؟ احساس بی پناهی کردم کردم دیگه هیشکی مارو دوست نداره .
یافتن نقل قول‌ها

حرف‌های ما هنوز ناتمام ‎....‎

تا نگاه می‌کنی :
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن‌که با خبر شوی
لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌ شود
آی ‎.....‎
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان
چقدر زود
دیر می‌شود!

خدانگهدارت.
ویزا: ‎CR1/‎ ارسال مدارک : جون۲۰۱۱ /مصاحبه،آنکارا : ۱۸ جون ۲۰۱۲ /کلیرنس: ۳۱ جولای ‎2012‎ /دریافت ویزا : ۱۵ آگوست ‎Rolleyes‎ تاریخ ورود به آمریکا :۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲یافتن نقل قول‌ها
از تمام زحمت ها و راهنمایی ها یی که برای این انجمن کشیدید و از پاسخ های مسئو لانه و به موقع شما واقعا سپاسگزارم و آرزوی موفقیت و شادمانی برای شمادارم
یافتن نقل قول‌ها
فروزن مایند عزیز
که شخصیتت کاملا بر خلاف آی دیته.
نکن برادر من .با ما از این کارا نکن.Sad
تو تنها مدیری هستی که با بچه های داره همکاری میکنه ‎. (‎ حداقل تو 5 یا 6 ماه گذشته)
تو تاپیک های ‎2013‎ و بیشتر تاپیک های ‎2012‎ تقریبا فقط تو فعال بودی. و از مدیرای دیگه خبری نبود و نیست.
ولی چه میشه کرد جز اینکه امیدوار باشیم که این سرعت گرفتن زندگیت شتاب بیشتری بگیره و زودتر پیش ما برگردی ( اونم با مدیریت). باشه؟
سعی کردم یه کم از دیدنم از این تاپیک بگذره بعد پست بذارم چون شوکه شدم.
ولی میبینی باز چقدر شلم شولوار پست گذاشتم ‎!!!!!!!!!‎
یقیــن دارم که ما روزی پــروانه خواهیــم شد. بگذار روزگار هـــر چه میـــخواهد پیــله کنـــد.
[font=Tahoma]زندگی در شیکاگو[/font]
یافتن نقل قول‌ها
‎Frozen Mind‎ عزيز خيلي ناراحت شدم ‎Sad‎ پس كي به داد و درد دلاي ما منتظراي ‎2012‎ برسه ؟ شايد دوباره اين تاپيك موقت كليرنس يا موقتاي ديگه پريد اونوقت ديگه كي براي ما سريع يك تاپيك درست كنه ‎...‎ ؟ هــــــــــــــــا ؟ ‎Sad
من همون موقع كه تاپيك انجمن برندگان ‎2012‎ حذف شد از همه مديران با پيغام خصوصي درخواست كمك كردم ولي هيچكدوم به خاطر مشغله كاري هنوز فرصت پيدا نكردن به مشكل ما رسيدگي كنن جز شما ! بعد از شما چه كنيم ...؟
حداقل كاش تا آخر سپتامبر باهامون مي موندين
از نظر من براي ‎2012‎ اي ها بهترين مدير بودي ، هستي و خواهي ماند
حسرت رتبه دادن به شما بر دل من خواهد موند ‎...‎

به هر حال اميدوارم فلوي سيال رو طوري تنظيم كنيد كه مقداريش هم از اينجا بگذره
ايام به كام و زندگي بر وفق مرادتون باشه ‎Big Grin
شماره کیس ‎:2012AS0005XXXX -‎ كارنت شدن كيس: ‎June 2012‎ -تاريخ مصاحبه : هفته آخر ‎June-‎ كنسولگري ‎:Ankara -‎
نتيجه مصاحبه :‌ كليرنس+ فرم 9 سوالي - تاريخ كليرنس : يه روزي تو نيمه اول سپتامبر ‎( 7th)یافتن نقل قول‌ها
دوستان، کار مدیریتی نخواهم کرد، اما کمابیش سعی خواهم کرد حضور داشته باشم!
از لطف همه شما صمیمانه سپاسگزارم.
‎[en] PD: Jan. 6, 2001‎
Visa: ‎July 2012‎
F4
‎[/en]‎
یافتن نقل قول‌ها
فروزن مایند عزیز دوست داریم
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: masih sh ، cmbt ، mitr.p ، amir0_0amir ، storagemeter ، الهه سابق ، zina s ، saba.m ، ASALI ، frozen mind ، amiry ، Omidooo ، batis2010 ، mehdiii ، daria ، Emad_L ، msar
فروزن مایند عزیزتو اوج نگرانیها با مهاجرسرا آشنا شدم و بدون اینکه جایی رو بخونم اول یه سوال پرسیدم و شما جواب منو دادین با اینکه شرح واقعیت بود ولی خیلی به من کمک کرداز اینکه یکی بدون اینکه منو بشناسه و توی یه دنیای مجازی بهم جواب بده خیلی خیلی دلگرم کننده بود برای همین همیشه شما با بقیه دوستان عزیز مهاجرسرایی برای من فرق داشتید
یادمه اولین بار که جوابمو داده بودید چند دقیقه فقط داشتم عکستونو نگاه می کردم که این چیه دسته اون آقاهه ‎Smile
مدیر عزیز امیدوارم همه زندگیتون پر از امید و موفقیت باشه
‎--------------------------------------------------------------------------------‎
نوع ویزا: ‎F2A‎
تاریخ ارسال مدارک : سپتامبر2011
تاریخ ‎approve:‎ آپریل ‎2012‎
دریافت شماره کیس : جولای ‎2012‎
یافتن نقل قول‌ها
(2012-08-04 ساعت 11:25)frozen mind نوشته:  
دوستان، کار مدیریتی نخواهم کرد، اما کمابیش سعی خواهم کرد حضور داشته باشم!
از لطف همه شما صمیمانه سپاسگزارم.

اگه قول بدی بیای و سر بزنی....قبول میکنیم
این به خاطر تلاش های مدیریتیته:

[عکس: 23929321972926032860.gif]
منتظرتیم
[عکس: 30763851131401946078.gif]
[font=Times New‎ Roman]صبورانه در انتظار زمان بمان ! هر چیز در زمان خودش رخ میدهد .
باغبان حتی اگر باغش را غرق اب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند[/font]
یافتن نقل قول‌ها
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان